Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld

Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld dotyczą zasad bezpieczeństwa i ochrony technicznej dla tego typu procesorów i systemów. Zgodnie z tymi przepisami, producent urządzenia musi zapewnić, że procesor posiada odpowiednie zabezpieczenia przed naruszeniem danych. Aby osiągnąć optymalne wyniki w zakresie bezpieczeństwa, zaleca się stosowanie środków ostrożności takich jak: regularne wykonywanie kopii zapasowych danych, używanie silnych haseł i innych środków ochrony dostępu, instalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania, stosowanie zaawansowanych technologii szyfrowania i wykorzystywanie wielu poziomów zabezpieczeń w systemach.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld

Wytwórcy, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy, jak również producenci i importerzy pewnych szczególnych wyrobów, muszą poinformować o zidentyfikowanych zagrożeniach stwarzanych przez te substancje innych uczestników łańcucha dostaw, w tym także konsumentów.

Do tego celu służy oznakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP przed wprowadzeniem jej do obrotu, gdy:

 • substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;
 • mieszanina zawiera jedną lub większą liczbę substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej określoną wartość progową;
 • produkt jest substancją wybuchową.

CLP określa treść oznakowania na etykiecie i umiejscowienie na niej poszczególnych elementów. Etykieta powinna być solidnie przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach i musi zawierać następujące dane:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;
 • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu);
 • Identyfikatory produktu;
 • w stosownych przypadkach piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty określające środki ostrożności i informacje uzupełniające wymagane na mocy innych przepisów.
 • CLP określa ogólne wymagania dotyczące oznakowania, tak by zapewnić bezpieczne stosowanie i dostawy substancji oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Pewne wyjątki w kwestii oznakowania dotyczą np. substancji i mieszanin zawartych w opakowaniach małych (zwykle o pojemności mniejszej niż 125 ml) lub w inny sposób trudnych do oznakowania. Inne przykłady zostały wymienione w punkcie 1. 3 załącznika I do rozporządzenia CLP. Wyjątki te pozwalają dostawcy pominąć zwroty określające zagrożenie i(lub) środki ostrożności albo piktogramy spośród elementów oznakowania wymaganych zazwyczaj zgodnie z rozporządzeniem CLP.

  Opakowanie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie musi być zaprojektowane, skonstruowane i zamykane w taki sposób, by jego zawartość nie mogła w żadnym wypadku wydostać się na zewnątrz. Zatem materiał, z którego wykonano opakowanie, musi być mocny i solidny oraz odporny na uszkodzenie przez jego zawartość. W przypadku wymiennych zamknięć możliwe musi być ponowne wielokrotne zamknięcie opakowania bez ryzyka wydostania się zawartości na zewnątrz.

  Opakowanie substancji chemicznej dostarczanej ogółowi społeczeństwa nie może wzbudzać zainteresowania lub ciekawości u dzieci ani wprowadzać w błąd konsumentów. Pod względem wyglądu lub konstrukcji opakowanie nie może być podobne do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych albo kosmetycznych.

  Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

  Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i(lub) wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie są konieczne, jeśli dane substancje lub mieszaniny dostarczane są ogółowi społeczeństwa i stwarzają pewne zagrożenie lub jeśli produkt zawiera metanol albo dichlorometan. Omówienie różnych zagrożeń, których dotyczy ten obowiązek, dostępne jest na stronie „Szczególne sytuacje związane z oznakowaniem i pakowaniem”, do której łącze również znajduje się na tej stronie.

  W celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących wymogów w zakresie oznakowania i pakowania zalecane jest zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia CLP.

  PLEASE REFER TO ENGLISH VERSION for up to date text which has not yet been translated.

  1. Czym są substancje niebezpieczne?

  „Substancje niebezpieczne” zasadniczo są substancjami chemicznymi lub metalami, które ze względu na swoje właściwości fizyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie i mogą spowodować poważne urazy lub śmierć z różnych przyczyn. Niektóre mogą spowodować uraz poprzez sam kontakt, podczas gdy inne – w reakcji chemicznej z innymi substancjami.

  2. Jakie są ich rodzaje?

  Substancje niebezpieczne można podzielić na cztery główne kategorie:

  • substancje szkodliwe bezpośrednio, które mogą wyrządzić szkodę przy uprzedniej reakcji chemicznej lub bez niej;
  • substancje reagujące z wodą, które reagują z wodą lub parą wodną i wytwarzają ciepło lub gazy łatwopalne/wybuchowe;
  • środki utleniające, które wytwarzają tlen, naturalnie lub przy wystawieniu na działanie ciepła, zwiększając ryzyko pożaru lub wybuchu; oraz
  • substancje toksyczne, które zatruwają organizm poprzez wdychanie, spożycie lub wchłonięcie przez skórę.

  Niektóre substancje można zakwalifikować do więcej niż jednej z tych kategorii i dlatego stanowią one jeszcze większe zagrożenie.

  3. Gdzie można się z nimi zetknąć?

  Z substancjami niebezpiecznymi najczęściej ma styczność personel pracujący przy ładunkach w portach, śródlądowych składach celnych, portach lotniczych i niektórych instalacjach rafineryjnych.

  4. Fumiganty

  Fumiganty są substancjami niebezpiecznymi, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo, że funkcjonariusz się z nimi zetknie. Stosuje się je do pozbywania się z kontenerów gryzoni i owadów będących szkodnikami. Fumiganty często stosuje się przed wysłaniem kontenera do UE. Jeżeli kontenery nie zostaną odpowiednio wywietrzone po odbiorze, dymy mogą stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonariuszy, którzy w nich pracują. Istnieją następujące trzy powszechne rodzaje fumigantów, z których każdy stanowi odrębne zagrożenie.

  Bromek metylu (bromometan): wysoce toksyczna substancja chemiczna stosowana powszechnie jako fumigant, szczególnie w kontenerach z glebą lub drewnem. Chociaż bromek metylu jest wysoce toksyczny, objawy zatrucia mogą wystąpić po kilku godzinach. Należą do nich:

  • oparzenia skóry spowodowane długotrwałym kontaktem z ciekłą postacią tej substancji chemicznej;
  • znaczna akumulacja płynu w płucach spowodowana wdychaniem oparów;
  • uszkodzenie mózgu i układu nerwowego, oraz być może nerek.
  • Nawet krótkotrwałe narażenie na działanie dymów bromku metylu może wywołać złe samopoczucie, w tym bóle głowy, pieczenie oczu, bóle brzucha i drętwienie stóp. Skutki te mogą się utrzymywać przez kilka dni, ale ich powaga zależy od stężenia substancji i czasu narażenia. Długotrwałe narażenie na działanie bromku metylu może nawet spowodować śmierć.

   Fosforek glinu (fosfina): granulki fosforku glinu są stosowane do fumigacji kontenerów ze środkami spożywczymi, tytoniem i innymi łatwo psującymi się towarami podczas transportu. Granulki rozkładają się podczas podróży, uwalniając gazowy fosforowodór, który zabija szkodniki i ulatnia się w ciągu dwóch lub trzech tygodni. Niebezpieczeństwo powstaje, kiedy:

   • nie upłynęły dwa lub trzy tygodnie od fumigacji; lub
   • granulki umieszczono w przestrzeni odizolowanej, w której nie mogły się skutecznie rozłożyć; lub
   • brakuje rejestrów dotyczących fumigacji lub są one niedostępne.
   • Nieprawidłowo odymione kontenery są okazjonalnie przywożone z Afryki, Ameryki Południowej lub Środkowego i Dalekiego Wschodu. Fosforowodór jest bezbarwny, ale ma nieprzyjemny zapach przypominający zapach zgniłej ryby. Jeżeli zostanie wciągnięty do płuc, może wywołać zapalenie dróg oddechowych i uszkodzić centralny układ nerwowy. Do objawów należą dreszcze, nudności, wymioty, bóle głowy i bóle gastryczne. W poważnych przypadkach może nawet spowodować śpiączkę lub śmierć.

    Cyjanowodór: fumigant ten jest stosowany mniej powszechnie niż bromek metylu i fosforek glinu, ale jest szczególnie niebezpieczny. Ma zapach kojarzący się z migdałami. Nawet w niskich stężeniach może wywołać zawroty głowy, nudności, bóle głowy i bóle brzucha, powodując utratę przytomności i paraliż. Wdychanie wysokich stężeń może szybko doprowadzić do śmierci.

    5. Chemikalia

    Oprócz fumigantów w kontenerach zaplombowanych nawet przez krótki okres mogą być obecne inne chemikalia w niebezpiecznych ilościach. Może to być spowodowane wyciekiem ładunku (ewidentnym lub nieewidentnym) bądź reakcją chemiczną między towarami.

    Załącznik do dyrektywy Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zawiera szczegółowe informacje na temat indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w odniesieniu do listy powszechnie występujących chemikaliów razem z ich numerami EINECS (europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym) i CAS (Chemical Abstracts Service) w celu ułatwienia ich identyfikacji.

    Jeżeli którakolwiek z tych substancji zostanie wykryta lub karta MSDS wskazuje jej obecność bądź funkcjonariusz podejrzewa, że może być obecna, należy szukać dalszej pomocy i nie wchodzić do kontenera przed otrzymaniem potwierdzenia, że jest to bezpieczne. Należy pamiętać, że poza oparami niektóre chemikalia mogą być też łatwo wchłaniane przez skórę.

    Zastosowanie ma dyrektywa nr 24/1998. Ponadto Komisja regularnie publikuje zaktualizowane wykazy wartości progowych w ramach dodatkowych dyrektyw. Obecnie obowiązuje dyrektywa 2007/30/WE.

    Progowe dopuszczalne wartości ulegają zmianie w wyniku dalszych badań i doświadczeń; w celu określenia obowiązujących dopuszczalnych wartości należy sprawdzać zarówno dyrektywy Komisji, jak i przepisy krajowe.

    6. Co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko?

    Prace związane z fumigacją są bardzo ściśle kontrolowane. Określone rodzaje fumigantów są zakazane i należy podjąć środki zabezpieczające w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania. Należy trzymać się z daleka od kontenerów podczas wykonywania prac związanych z fumigacją. Większość importerów zostawia kontenery otwarte przez godzinę po ich przybyciu, aby umożliwić wydostanie się dymów. Nie należy próbować otwierać kontenera lub wchodzić do niego, dopóki importer (lub jego przedstawiciel) nie powie, że jest to bezpieczne. Kierownicy personelu przeprowadzającego tajne operacje muszą ocenić ryzyko i podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności. Wszystkie prace zawsze należy przeprowadzać w sposób bezpieczny.

    7. Co robić w przypadku złego samopoczucia?

    Jeżeli funkcjonariusz poczuje się źle podczas pracy w kontenerze lub badania substancji, musi natychmiast przerwać pracę i opuść dany obszar. Powinien również zgłosić się do lekarza – nawet, jeżeli poczuł się lepiej – i zgłosić zdarzenie.

    8. Inne substancje niebezpieczne

    Niektóre rodzaje substancji niebezpiecznych wymagają specjalnych warunków przechowywania. Na przykład substancje reagujące z wodą należy trzymać w wodoodpornych kontenerach; czasem przechowuje się je w olejach, jeżeli są szczególnie podatne na reakcje (np. sód). Należy trzymać je z daleka od pomieszczeń z automatycznymi instalacjami tryskaczowymi.

    Środki utleniające powinny być przechowywane z daleka od cieczy o niskiej temperaturze zapłonu, takich jak oleje. Zarówno środki utleniające, jak i ciecze o niskiej temperaturze zapłonu należy trzymać z daleka od źródeł ciepła. Z uwagi na fakt, że środki utleniające same wytwarzają tlen, konwencjonalny sprzęt pożarniczy opierający się na tłumieniu płomieni może być nieskuteczny.

    W przypadku konieczności pracy w pobliżu substancji niebezpiecznych należy stosować odpowiednią odzież ochronną. Nigdy nie wolno dotykać, wdychać ani próbować niczego, co wydaje się niebezpieczne.

    Pamiętaj: najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka jest całkowite unikanie substancji niebezpiecznych.

    Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

    Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

    Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

    • litery „P”
    • cyfry określającej środek ostrożności
     • „1” – ogólne
     • „2” – zapobieganie
     • „3” – reagowanie
     • „4” – przechowywanie
     • „5” – usuwanie
    • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

    Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

    P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
    P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

    Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

    P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

    Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

    P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

    Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

    • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

    Przypisy[edytuj | edytuj kod]

    1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

    Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

    • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
    • [dostęp 2021-04-22].

  Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach 19 Zoll Tec Ai 9104tld