Środki ostrożności przy postępowaniu D Link Xstack Des 3200 52 Dc

Podczas pracy z urządzeniem D-Link XStack DES 3200-52-DC należy zachować szczególną ostrożność. Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom. Nie należy dotykać urządzenia bez odpowiedniej ochrony, takiej jak rękawiczki lub odzież ochronna. Należy również upewnić się, że wszystkie wtyczki i kable są dobrze osadzone i że wszystkie śrubki są dobrze dokręcone. Należy również postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu D Link Xstack Des 3200 52 Dc

Środki ostrożności podczas pracy z ługiem sodowym:

 • stosować rękawice ochronne,
 • nosić okulary ochronne lub maskę przeciwgazową na twarz,
 • nosić odzież ochronną,
 • nie wdychać oparów,
 • przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych pojemnikach,
 • zapewnić wentylację miejsca magazynowania pojemników,
 • nie opróżniać zbiorników do kanalizacji i zapobiegać przed wydostaniem się substancji do środowiska,
 • unikać wilgoci i wysokich temperatur,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
 • wyposażyć miejsce pracy z substancją w prysznic oraz natrysk do płukania oczu,
 • unikać kontaktu z metalami ze względu na ryzyko wybuchu.

Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się ługu sodowego do dróg oddechowych:
 • Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze, z dala od miejsca zagrożenia,
 • Zapewnić poszkodowanemu warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
 • Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła,
 • Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanemu,
 • Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku zatrzymania oddechu.
 • W przypadku połknięcia ługu sodowego:
 • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza,
 • Nie wywoływać wymiotów u poszkodowanego,
 • Nie podawać poszkodowanej osobie płynów.
 • W przypadku kontaktu ługu sodowego z włosami i/lub skórą:
 • Zdjąć z poszkodowanego zanieczyszczoną odzież i obuwie,
 • Spłukać skórę poszkodowanej osoby obfitą ilością wody, niewielkim strumieniem,
 • Założyć jałowy opatrunek na oparzenie.
 • W przypadku dostania się ługu sodowego do oczu:
 • Natychmiast przemyć oczy poszkodowanego dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach,
 • Usunąć soczewki kontaktowe jeśli to możliwe i kontynuować płukanie oczu,
 • Wezwać lekarza.
 • Zagrożenia dla środowiska:

 • Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości ługu sodowego do gleby, kanalizacji i cieków wodnych, ze względu na możliwość skażenia terenu
 • Postępowanie w przypadku uwolnienia ługu sodowego do środowiska:
 • natychmiast poinformować odpowiednie władze lokalne oraz zlikwidować wyciek jeśli jest to możliwe,
 • zapobiegać przed rozprzestrzenianiem się cieczy poprzez obwałowanie terenu,
 • rozlany ług sodowy zasypać ziemią lub piaskiem i zebrać do zamykanego pojemnika,
 • zutylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
 • Środki ostrożności podczas pracy z wodorotlenkiem sodu:

  • nosić rękawice ochronne,
  • stosować okulary ochronne oraz maskę przeciwgazową,
  • ubierać odzież ochronną,
  • unikać wdychania oparów,
  • magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach,
  • wentylować miejsca magazynowania zbiorników,
  • nie wylewać zawartości pojemników do kanalizacji i nie dopuścić do wydostana się wodorotlenku sodu do środowiska,
  • przechowywać w suchym miejscu, z dala od metali ze względu na ryzyko wybuchu.

  Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do dróg oddechowych:
 • Zapewnić poszkodowanemu świeże powietrze i odpoczynek z dala od źródła zagrożenia,
 • Ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
 • Zawiadomić lekarza,
 • Wykonać sztuczne oddychanie, jeśli poszkodowany przestanie oddychać.
 • W przypadku połknięcia wodorotlenku sodu:
 • Niezwłocznie zawiadomić lekarza i zasięgnąć porady medycznej,
 • Przemyć usta wodą,
 • Nie wywoływać wymiotów,
 • Nie podawać poszkodowanemu płynów.
 • W przypadku kontaktu wodorotlenku sodu z włosami i/lub skórą:
 • Usunąć z poszkodowanego odzież i obuwie zanieczyszczone wodorotlenkiem sodu,
 • Spłukać skażoną skórę poszkodowanego dużą ilością wody,
 • Zawiadomić lekarza.
 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do oczu:
 • Niezwłocznie zawiadomić lekarza,
 • Przemyć oczy poszkodowanego obfitą ilością wody przy odwiniętych powiekach.
 • Zagrożenia dla środowiska:

 • Należy zapobiegać przedostaniu się wodorotlenku sodu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
 • Postępowanie w przypadku skażenia środowiska wodorotlenkiem sodu:
 • Niezwłocznie zawiadomić odpowiednie władze lokalne oraz zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe,
 • Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, wejść do piwnic i zamkniętych obszarów,
 • Rozsypany wodorotlenek sodu zasypać piaskiem lub ziemią i zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika,
 • Zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
 • Środki ostrożności podczas pracy z wodorotlenkiem sodu:

  • nosić rękawice ochronne,
  • stosować okulary ochronne oraz maskę przeciwgazową,
  • ubierać odzież ochronną,
  • unikać wdychania oparów,
  • magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach,
  • wentylować miejsca magazynowania zbiorników,
  • nie wylewać zawartości pojemników do kanalizacji i nie dopuścić do wydostana się wodorotlenku sodu do środowiska,
  • przechowywać w suchym miejscu, z dala od metali ze względu na ryzyko wybuchu.

  Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do dróg oddechowych:
 • Zapewnić poszkodowanemu świeże powietrze i odpoczynek z dala od źródła zagrożenia,
 • Ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
 • Zawiadomić lekarza,
 • Wykonać sztuczne oddychanie, jeśli poszkodowany przestanie oddychać.
 • W przypadku połknięcia wodorotlenku sodu:
 • Niezwłocznie zawiadomić lekarza i zasięgnąć porady medycznej,
 • Przemyć usta wodą,
 • Nie wywoływać wymiotów,
 • Nie podawać poszkodowanemu płynów.
 • W przypadku kontaktu wodorotlenku sodu z włosami i/lub skórą:
 • Usunąć z poszkodowanego odzież i obuwie zanieczyszczone wodorotlenkiem sodu,
 • Spłukać skażoną skórę poszkodowanego dużą ilością wody,
 • Zawiadomić lekarza.
 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do oczu:
 • Niezwłocznie zawiadomić lekarza,
 • Przemyć oczy poszkodowanego obfitą ilością wody przy odwiniętych powiekach.
 • Zagrożenia dla środowiska:

 • Należy zapobiegać przedostaniu się wodorotlenku sodu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
 • Postępowanie w przypadku skażenia środowiska wodorotlenkiem sodu:
 • Niezwłocznie zawiadomić odpowiednie władze lokalne oraz zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe,
 • Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, wejść do piwnic i zamkniętych obszarów,
 • Rozsypany wodorotlenek sodu zasypać piaskiem lub ziemią i zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika,
 • Zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
 • Środki ostrożności przy postępowaniu D Link Xstack Des 3200 52 Dc

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu D Link Xstack Des 3200 52 Dc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu D Link Xstack Des 3200 52 Dc