Biała Księga Produktu Beko Dvn05r20w

Beko Dvn05r20w to jeden z najnowszych i najbardziej zaawansowanych produktów firmy Beko. Produkt ten łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność. Urządzenie to ma klasę energetyczną A++, co oznacza, że jest bardzo wydajne i pomaga zmniejszyć rachunki za energię. Jego system No Frost zapewnia skuteczne zamrażanie i przechowywanie produktów, a system MultiFlow zapewnia równomierne chłodzenie w każdej części lodówki. Urządzenie jest również wyposażone w funkcję automatycznego czyszczenia, która ułatwia utrzymanie lodówki w czystości.

Ostatnia aktualizacja: Biała Księga Produktu Beko Dvn05r20w

Gwarancja

Warunki gwarancji Beko S. A.


BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:


I. ZAKRES OCHRONY.

 1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
 2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
 3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
 4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

 • Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
 • Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.
 • III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).
 • W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t. j. : kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.
 • Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej BEKO www. beko. pl
 • Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
 • Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 • Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
 • Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
 • IV. WYŁĄCZENIA.

 • Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
  1. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
  2. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
  3. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
  4. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
  5. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
  6. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
  7. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
  8. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp. );
  9. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
  10. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
  11. elementów ze szkła oraz plastiku;
  12. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
  13. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
  14. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
  15. V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25. 12. 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

   Gwarancja Małe AGD

   Drodzy Klienci,

   Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letniem okresem gwarancji.

   Warunki gwarancji Beko S. A- (małe urządzenia AGD)

   BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

   I.

   BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II.

   W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

   BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

   Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.

   III.

   Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).

   Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 22 250 14 14. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

   Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

   Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

   IV.

   Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

   - użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwacje Urządzenia;

   - użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia. Stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta; brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia. 

   Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

   - wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

   - normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych tj. akumulatory, baterie, noże, filtry, żarówki, szczotki, itp. ;

   - czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.

   - usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych 

   z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

   uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp. ), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia, zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących) elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany; odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

   - usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm; 

   V.

   Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01. 03. 2019 r.

   • Lodówka BEKO RCNA305K20W

   • Wymiary: (szer. x wys. x gł. ): 54 x 181 x 60 cm
   • Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki:190l / 76lPoziom hałasu [dB]:42Położenie zamrażalnika:Na doleSterowanie:ElektroniczneZastosowane technologie:Neo-frost,Uszczelka antybakteryjnaRoczny koszt zużycia prądu:288 kWh = 221. 76 PLN

   Zobacz pełną specyfikację

   Produkt chwilowo niedostępny

   Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

   • Produkty podobne
   • Akcesoria
   • Opis i specyfikacja
   • Opinie
   • Produkty tego samego producenta

   Klienci widzieli również

   Lodówka WHIRLPOOL WFNF81EOX1

   1 949, 00 zł

   Lodówka WHIRLPOOL W7X 91I OX

   2 499, 00 zł

   Lodówka AMICA FK2695. 4FTX

   1 999, 00 zł

   Lodówka BEKO RCSA240M30WN

   1 289, 00 zł

   Lodówka CANDY Fresco CCE3T618FS

   1 879, 00 zł

   Lodówka CANDY CHTOS 482W36N

   769, 00 zł

   Lodówka BEKO RCSA300K30WN

   1 379, 00 zł

   Lodówka BEKO CSA270K30XPN

   1 669, 00 zł

   Lodówka BEKO RDSA240K30XPN

   1 399, 00 zł

   Pochłaniacz zapachów do lodówek KOENIC KDD-R001-INT

   9, 99 zł

   Zamrażarka BEKO RFSA240M31WN

   1 649, 00 zł

   Środek do mycia i konserwacji ECOLAB Chromol Butelka z atom...

   58, 90 zł 49, 99 zł

   Zamrażarka BEKO HSA32530N

   1 749, 00 zł

   Filtr wody do lodówki wewnętrzny METROX

   109, 99 zł

   Filtr wody do lodówki zewnętrzny METROX

   54, 99 zł

   Filtr wody METROX do lodówki wewnętrzny II

   109, 99 zł

   Termometr do lodówek i zamrażarek SCANPART 1110030004

   39, 97 zł

   Żarówka LED METROX do okapów/lodówek E14 220/240V 2W

   24, 97 zł

   Pojemnik TEFAL Prostokątny Masterseal 1L

   19, 97 zł

   Zamrażarka INDESIT OS 1A 100 2

   1 199, 00 zł

   Mata antypleśniowa do lodówki SCANPART 1199000077

   29, 97 zł

   Pojemnik BRANQ 1962 Q-Lock Go

   15, 97 zł

   Pojemnik BRANQ Q-GO Limonka 700 ML

   14, 97 zł

   Pochłaniacz zapachów do lodówek ISY

   8, 97 zł 4, 99 zł

    Techniczne

   • Rodzaj produktu

    Chłodziarko-zamrażarka

   • Typ

    Wolnostojące

   • Ilość drzwi

    2

   • Położenie zamrażalnika

    Na dole

   • Klasa klimatyczna

    N SN ST T

   • Czynnik chłodzący

    R600a

   • Ilość agregatów

    1

   • Zdolność utrzymywania temp. [h]

    16

   • Konstrukcja

    Regulowane nóżki z przodu

   • Możliwość przełożenia drzwi

    TAK

   • Oświetlenie wnętrza

    LED

   • Zastosowane technologie

    Neo-frost Uszczelka antybakteryjna

   • Wymiary

    (szer. ): 54 x 181 x 60 cm

   • Pojemność netto chłodziarki/zamrażarki

    190l / 76l

    Efektywność energetyczna

   • Zużycie energii [kWh/rok]

    288

   • Pojemność chłodziarki netto [l]

    190

   • Pojemność zamrażarki netto [l]

    76

   • Roczny koszt zużycia prądu

    288 kWh = 221. 76 PLN

   • Poziom hałasu [dB]

    42

    Funkcje

   • Temperatura

    Elektroniczna regulacja

   • Sterowanie

    Elektroniczne

   • Komunikacja

    Alarm otwartych drzwi Wyświetlacz elektroniczny

   • Wymuszona cyrkulacja powietrza

    Tak

    Pojemność

   • Pojemność całkowita brutto [l]

    295

   • Pojemność całkowita netto [l]

    266

    Chłodziarka

   • Rozmrażanie

    Automatyczne

   • System No-Frost w chłodziarce

    Tak

   • Ilość półek

    3

   • Ilość regulowanych półek

    2

   • Rodzaj półek

    Szklane

   • Pojemniki / Komory

    1 szuflada na warzywa i owoce

   • Wyposażenie

    Pojemnik na nabiał Tacka na jajka 3 balkoniki na drzwiach

   • Zastosowane technologie

    No-Frost

    Zamrażarka

   • Klasa zamrażania

    ****

   • System No-Frost w zamrażarce

    Tak

   • Zdolność zamrażania [kg/24h]

    4

   • Rozmrażanie

    Automatyczne

   • Ilość szuflad

    3

   • Rodzaj szuflad

    Front przezroczysty

   • Komora szybkiego mrożenia

    TAK

   • Wyposażenie

    Tacka do lodu

   • Zastosowane technologie

    Szybkie zamrażanie (Beko)

   • Inne

    Ice bank - Wbudowana w zamrażalnik komora lodowa zapewnia dogodne miejsce do przechowywania kostek lodu oraz do mrożenia małych owoców.

    Wymiary

   • Wysokość [cm]

    181

   • Szerokość [cm]

    54

   • Głębokość [cm]

    60

   • Waga [kg]

    54

    Ogólne

   • Kolor

    Biały

   • Okres gwarancji

    24 miesiące

   • Miejsce realizacji

    Autoryzowany serwis producenta

   • Szczegółowe warunki gwarancji

    Na stronie producenta/importera

   Raty i Leasing

   Oblicz wysokość raty

   Wybierz produkt kredytowy

   Kupiłeś ten produkt?Oceń go!

   Średnia ocen: 4. 25

   Opinie potwierdzone zakupem (0)

   Kupiłeś ten produkt? Oceń go!

   Średnia ocen: 4. 25

   Lodówka BEKO BCNA275E31SN

   2 399, 00 zł

   Lodówka BEKO B5RCNA365LXB

   2 499, 00 zł

   Lodówka BEKO B3RCNA404HXB

   2 359, 00 zł

   1 289, 00 zł

   Lodówka BEKO B3RCNA364HXBR

   2 149, 00 zł

   1 379, 00 zł

   1 669, 00 zł

   1 399, 00 zł

   Lodówka BEKO BCNE400E40SN

   4 199, 00 zł

   Lodówka BEKO B3RCNA364HXB

   2 299, 00 zł

   Lodówka BEKO GN1406231XBN

   3 999, 00 zł

   Produkt chwilowo niedostępny

   Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

   Potrzebujesz wsparcia?

   Beko jest tutaj, aby Ci pomóc.

   Wybierz produkt

   Wskaż produkt, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

   Instrukcje obsługi

   Wyszukaj numer urządzenia

   Informacje gwarancyjne

   Sprawdź naszą standardową gwarancję i rozszerzoną gwarancyjnę na komponenty

   Skontaktuj się z nami

   Chcesz się skontaktować?

   Przewodnik napraw i części zamiennych

   Potrzebujesz pomocy technicznej?

   Odwiedź naszą stronę wyszukiwania usług

   Znajdź usługę

   Zaleca się rozmrażanie zamrażarki mniej więcej raz w miesiącu lub gdy poziom szronu osiągnie grubość 0, 5 cm.

   Chłodziarki z systemem odszraniania nie wymagają ręcznego rozmrażania.

   Podczas działania chłodziarki możesz słyszeć odgłosy przypominające szum wody. Odgłosy te powstają, gdy w układzie chłodniczym przepływa ciecz i gaz. Nie jest to usterka.

   Dźwięk ten może być również emitowany z sieci wodociągowej, jeśli chłodziarka jest wyposażona w urządzenie do wytwarzania lodu, lub podczas automatycznego rozmrażania, jeśli urządzenie ma funkcję odszraniania. Spróbuj określić, skąd pochodzi dźwięk. Jeśli dźwięk pochodzi z zamrażarki lub z obszaru pomiędzy dopływem wody a kostkarką do lodu, dźwięk ten jest zjawiskiem normalnym i po chwili ustanie automatycznie.

   Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

   Dźwięk ten informuje o otwartych drzwiach. Jeśli drzwi chłodziarki pozostaną otwarte, wspomniany alarm włączy się po kilku minutach. Alarm wyłączy się po zamknięciu drzwi.

   Podczas przechodzenia pralki z jednego etapu do drugiego, na przykład z mieszania do wirowania, słychać stukot. W takim przypadku odgłos stukania jest normalny i nie oznacza uszkodzenia. 

   Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być ciężki przedmiot lub ciało obce w bębnie. Jeśli podejrzewasz, że tak właśnie jest, zatrzymaj pralkę i odprowadź wodę z wnętrza, aby usunąć przedmiot. 

   Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas emitowania tego hałasu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

   Te odgłosy są normalnym zjawiskiem podczas odprowadzania wody z bębna. Ustaną one po całkowitym odprowadzeniu wody.

   Silnik pralki może wydawać odgłosy buczenia lub furkotu podczas wirowania bębna. Jeśli słyszysz tylko te dźwięki podczas odprowadzania wody z urządzenia, może to oznaczać problem z wężem odpływowym. 

   Wąż odpływowy usuwa wodę z bębna. Nie powinien on być wygięty ani zatkany. Sprawdź wąż i w razie potrzeby odblokuj lub wyprostuj go.

   Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo podczas wydawania tego dźwięku, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 

   Jeśli dźwięk jest rytmiczny, przyczyną może być nierównomierne obciążenie lub ciało obce w bębnie. W przypadku podejrzenia, że zaszła taka sytuacja, należy zatrzymać pralkę i spuścić wodę z wnętrza. Usuń obce przedmioty lub dodaj inne rzeczy, takie jak ręczniki, aby zrównoważyć obciążenie bez przekraczania dopuszczalnego limitu pojemności urządzenia.

   Te odgłosy mogą być również spowodowane uderzeniem urządzenia w węże znajdujące się z tyłu, na ścianie lub w szafce. Sprawdź, czy węże są prawidłowo zamocowane i czy urządzenie nie zmieniło pierwotnego położenia. 

   Na koniec należy sprawdzić, czy urządzenie stoi poziomo i stabilnie na stopkach. Spróbuj zakołysać pralką z boku na bok lub do przodu i do tyłu. Nadmierne kołysanie może być spowodowane nierówną podłogą lub nieprawidłowym wypoziomowaniem stopek urządzenia.

   Sprawdź wypoziomowanie urządzenia za pomocą poziomicy spirytusowej. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy wyregulować stopki, sięgając pod chłodziarkę i wyszukując dwie nóżki z przodu. Należy je obrócić w prawo lub w lewo, aż stabilnie zetkną się z podłogą.

   Jesteśmy tu dla Ciebie!

   Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady dotyczącej produktu, kupujesz akcesoria, czy po prostu chcesz wyrazić opinię - jesteśmy tu dla Ciebie.

   222 50 14 14Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

   Potrzebujesz więcej wsparcia?

   Znajdź najczęściej zadawane pytania, przewodniki wideo, artykuły i nie tylko.

 • Biała Księga Produktu Beko Dvn05r20w

  Bezpośredni link do pobrania Biała Księga Produktu Beko Dvn05r20w

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biała Księga Produktu Beko Dvn05r20w