Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344 służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sprzętu i maksymalizacji jego wydajności. Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi używania urządzenia, w tym stosowania określonych części, ustawień i procedur. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych należy upewnić się, że wszystkie wymagane procedury zostały przeprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344 zawierają także szczegółowe informacje na temat konserwacji i czynności serwisowych do wykonania w przypadku awarii lub uszkodzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344

Każdy wykonawca budowlany wie, jak nierealistyczne bywają oczekiwania inwestorów w zakresie gwarancji i rękojmi. Bardzo często w ramach gwarancji inwestorzy oczekują usunięcia wad, które wynikają wyłącznie z braku należytej konserwacji, a odmowa usunięcia takiej wady przez wykonawcę skutkuje sporem, często sądowym. Wyjaśniamy, jak w prosty sposób wykonawca może się zabezpieczyć przed roszczeniami inwestora.

Mimo że gwarancja zazwyczaj nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy, należy pamiętać, że inwestor nie musi mieć wiedzy i świadomości, czy i jakie zabiegi konserwacyjne są niezbędne. Dlatego powołanie się na brak należytej konserwacji przedmiotu umowy wymaga od wykonawcy uprzedniego przekazania inwestorowi, i to w sposób jednoznaczny i zrozumiały, informacji o wymaganym sposobie dbania o przedmiot umowy.

Taką funkcję najlepiej spełnia instrukcja użytkowania obiektu, która powinna być przekazana inwestorowi w formie dokumentu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Co powinna zawierać instrukcja użytkowania i konserwacji budynku?

1. Dane i opis przedmiotu robót

Instrukcja powinna zawierać na pierwszej stronie dane zamawiającego i wykonawcy oraz opis przedmiotu robót, tak aby z treści wynikało, czego instrukcja dotyczy oraz kto ją przygotował i kogo obowiązuje.

2. Opis budynku

Następnie należy ogólnie opisać obiekt, wykonane prace, cel instrukcji, konserwacji i przeglądów.

Przykład

Celem instrukcji jest przybliżenie zamawiającemu zasad prawidłowego użytkowania, serwisowania, konserwacji oraz obsługi obiektu. Wszystkie osoby zarządzające lub korzystające z obiektu muszą zostać zapoznane z niniejszą instrukcją, a jeśli użytkowanie określonego elementu obiektu tego wymaga, również przeszkolone w zakresie jego użytkowania.

Obiekt (tutaj opis budynku) powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności z:

a) Prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) zasadami sztuki budowlanej, ochrony środowiska

– jak również zgodnie z treścią niniejszej instrukcji, w tym opisanych w niej zasad w zakresie przeglądów oraz konserwacji elementów obiektu.

>>> Wzrost cen materiałów budowlanych a sądowa modyfikacja umowy

>>> Odbiory domów i mieszkań – wymagane dokumenty

>>> Uchylanie się inwestora od odbioru robót

3. Odniesienie instrukcji do karty gwarancyjnej, instrukcji producentów lub zapisów umowy dotyczących gwarancji

Instrukcja użytkowania budynku powinna być zbieżna z zapisami gwarancji oraz instrukcji producentów, np. użytych materiałów czy urządzeń, tak by zapisy poszczególnych dokumentów nie okazały się sprzeczne.

Jeśli wykonawca przekazuje zamawiającemu instrukcje producentów w zakresie użytych materiałów czy urządzeń, we własnej instrukcji powinien wskazać, że zamawiającego obowiązują przekazane instrukcje producentów.

Fot. stock. adobe. com/Rawpixel. com

Niniejsza instrukcja nie zwalnia zamawiającego, a także innych osób korzystających z obiektu z przestrzegania przepisów prawa, zapisów karty gwarancyjnej/umowy o roboty budowlane z dnia …………. (w zakresie gwarancji), instrukcji producentów (stanowiących załącznik nr…………………), jak również z dochowania staranności celem utrzymania obiektu w stanie należytym.

4. Obowiązkowe kontrole i przeglądy

Należy wskazać częstotliwość, sposób przeprowadzania oraz podmiot, który powinien przeprowadzać kontrole i przeglądy, zalecane przez wykonawcę, a także te wskazane w przepisach prawa.

W tej części należy opisać:

 • warunki wykonywania przeglądów zgodnie z Prawem budowlanym,
 • obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów prawa,
 • warunki wykonywania przeglądów zalecanych przez wykonawcę, a nieopisanych w punktach wyżej.

5. Użytkowanie i konserwacja poszczególnych elementów obiektu budowlanego

Dla porządku i przejrzystości instrukcji należy opisać każdy z poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Oto przykładowy

podział:

 • konstrukcja obiektu,
 • ściany,
 • elewacje,
 • fasady,
 • dach,
 • obróbki,
 • posadzki,
 • stolarka,
 • bramy,
 • wykończenia,
 • wyposażenie,
 • instalacje,
 • systemy,
 • urządzenia.
 • W każdym z punktów powinien znaleźć się opis prawidłowego użytkowania i konserwacji oraz opis działań zakazanych i ich skutków.

  Obróbki blacharskie wymagają prac konserwacyjnych polegających na ………

  Prace konserwacyjne powinny być wykonywane za pomocą ………….., przy użyciu …….

  W ramach okresowych przeglądów budynku należy poddawać kontroli miejsca ………..

  Zabrania się……….., co może skutkować …………

  6. Elementy dodatkowe

  Instrukcja może również zawierać formularz zgłaszania usterek, wzory protokołów kontroli i przeglądów, listę zalecanych środków konserwacyjnych.

  Dlaczego instrukcja użytkowania i konserwacji budynku jest korzystna dla wykonawcy?

  Przygotowując instrukcję, należy się oprzeć na instrukcjach użytkowania i konserwacji dostępnych u producentów materiałów lub urządzeń. Dokumenty te mogą stanowić podstawę instrukcji wykonawcy uzupełnioną o własną wiedzę i doświadczenie. Producenci zazwyczaj szczegółowo opisują prawidłowy sposób konserwacji, niejednokrotnie wskazują też środki, jakich powinno się używać.

  Opracowanie i przekazanie inwestorowi instrukcji użytkowania obiektu nie daje oczywiście pewności, że inwestor nie zgłosi wady wynikającej z niewłaściwej konserwacji, ale daje wykonawcy silny argument pozwalający odmówić uznania niezasadnej reklamacji. Praktyka pokazuje, że w przypadku braku instrukcji sądy stają po stronie inwestorów. Uznają bowiem, że inwestorzy nie muszą się znać na konserwacji obiektu, a nieprzekazanie takich szczegółowych informacji przez wykonawcę uzasadnia jego odpowiedzialność za powstałą wadę.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. ).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jedn. : Dz. 1333 ze zm.

  Zobacz też: Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny

  Sprawdź: Produkty budowlane

  Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

  Your support ID is: 3309784442074038497

  [Go Back]

  ► Jakie wymagania powinny spełniać tzw. „stare” maszyny zakupione i oddane do użytku jeszcze przed rokiem 2003?

  Maszyny użytkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm. ).

  Maszyny takie powinny zostać poddane kontroli, zgodnie z przepisami rozdziału 4 przywołanego wyżej rozporządzenia, a wyniki tych kontroli powinny zostać zarejestrowane i pozostawione do dyspozycji zainteresowanych organów przez okres 5 lat od dnia zakończenia kontroli. Termin dostosowania maszyn do wymagań minimalnych upłynął w dniu 1 stycznia 2006 r.

  Jakie wymagania powinny spełniać nowe maszyny?

  Nowe maszyny wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie RP powinny spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. z 2008 nr 199, poz. 1228 z późn. ) transponującego do prawa krajowego wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz wymagania wynikające z odrębnych przepisów (jeśli mają zastosowanie).

  Maszyny powinny zostać odpowiednio oznakowane, w tym znakiem CE. Spełnienie wymagań producent powinien potwierdzić w deklaracji zgodności WE, która powinna towarzyszyć maszynie. Do wyrobu powinna zostać dołączona instrukcja w języku polskim oraz ewentualnie instrukcja oryginalna i tłumaczenie tej instrukcji (jeżeli pierwotnie opracowana została w innym języku).

  ► Jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, który dokonał oceny minimalnych wymagań użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych w swoim zakładzie?

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. ), które nakłada na pracodawców obowiązek dokonywania ocen minimalnych wymagań maszyn nie precyzuje jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, który dokonał oceny użytkowanych maszyn. Przepis stanowi tylko, że wyniki kontroli ocenianych maszyn w zakresie minimalnych wymagań powinny być rejestrowane i przechowywane przez pracodawców przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli oraz powinny być dostępne dla zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy.

  Brak uregulowań prawnych dotyczących wyników przeprowadzonych ocen minimalnych wymagań daje dużą dowolność w tym zakresie pracodawcom. Dokumenty potwierdzające dokonanie ocen spełnienia minimalnych wymagań mogą być różne, np. protokoły ocen maszyn, listy kontrolne, świadectwa oceny, deklaracje minimalnych wymagań, karty ocen, a nawet harmonogramy działań dostosowawczych do minimalnych wymagań. Należy pamiętać, że działania te mogą weryfikować organy nadzoru i kontroli podczas rutynowych kontroli w zakładzie oraz podczas innych czynności, np. podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

  ► Mam niewielki zakład produkcyjny branży metalowej, w którym eksploatuję 15-letnie maszyny i urządzenia produkcyjne. Jakie przepisy dotyczące pracodawców regulują obowiązek dostosowania tych użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań?

  Podstawowym przepisem obowiązującym pracodawców, dotyczącym dostosowania użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.

  W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

  1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
  2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

  Wymienione rozporządzenie nie precyzuje dokładnie, kto powinien dokonywać ocen minimalnych wymagań. Kontrole maszyn powinny być przeprowadzone przez osoby prawne lub fizyczne upoważnione przez pracodawcę. Ocenę maszyn mogą przeprowadzać pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę w danym zakładzie lub inne osoby spoza zakładu. Pracodawcy mogą zlecać dokonanie oceny minimalnych wymagań użytkowanego parku maszynowego osobom prywatnym lub firmom specjalistycznym. Ważne są kwalifikacje zawodowe osób przeprowadzających oceny, które gwarantować będą prawidłowość i rzetelność przeprowadzonych ocen.

  Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Ge 49 90344