Konfiguracja i ustawienia Beko Bcsa285k2s

Konfiguracja i ustawienia Beko BCSa285k2s są zaprojektowane w celu zapewnienia wygodnego i intuicyjnego użytkowania. Urządzenie posiada kompleksowy interfejs użytkownika, umożliwiający łatwe i szybkie dostosowanie ustawień. Posiada również szereg funkcji, takich jak tryb automatycznego włączania, tryb oszczędzania energii, możliwość ustawienia temperatury i nastawy czasu. Możesz również skonfigurować wyświetlacz, aby wyświetlać aktualną temperaturę, datę i godzinę, a także dostosować jasność i kontrast obrazu. Ponadto, Beko BCSa285k2s posiada system przypomnień, który poinformuje Cię, gdy pożądana temperatura zostanie osiągnięta.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Beko Bcsa285k2s

Loading...

Chłodziarka

Chladnička

Chladnicka

Hladnjak

Frižidera

BCSA285K2S

Prosimy najpierw przeczytać tę instrukcję obsługi!

Drodzy Klienci,Mamy nadzieję, że nasz wyrób, wyprodukowany w nowoczesnym zakładzie i

sprawdzony według najbardziej drobiazgowych procedur kontroli jakości, będzieWam dobrze służył.

Dlatego zalecamy, aby uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi tego wyrobuprzed jego uruchomieniem i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Instrukcja niniejsza

• Pomoże używać tego urządzenia sprawnie i bezpiecznie.

• Przeczytajcie tę instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem lodówki.

• Postępujcie zgodnie z tymi wskazówkami, zwłaszcza dotyczącymi

bezpieczeństwa.

• Przechowujcie te instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, bo może się przydać

później.

• Prosimy przeczytać także inne dokumenty dostarczone wraz z lodówką.

Instrukcja ta może odnosić się także do innych modeli.

Symbole i ich znaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera następujące symbole:

Ważne informacje lub przydatne wskazówki użytkowania.

CA Ostrzeżenie przed zagrożeniem życia i mienia.B Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.

Utylizacja

Wyrób ten nosi symbol selektywnego sortowania odpadów urządzeń elektrycznych ielektronicznych (WEEE).Znaczy to, że w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne wyróbten należy poddać utylizacji lub rozebrać zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.Bliższe informacje uzyskać można od władz lokalnych lub regionalnych.

Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddaneprocesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiskanaturalnego i zdrowia ludzi.

SPIS TREŚCI

1 Oto Wasza chłodziarka 3

2 Ważne ostrzeżenia dot.bezpieczeństwa 4

Zamierzone przeznaczenie................ 4

Ogólne zasady bezpieczeństwa......... 4

Bezpieczeństwo dzieci...................... 7

Ostrzeżenie HCA............................... 7Co robić, aby oszczędzać energię..... 7

3 Instalacja 8

W razie potrzeby ponownegotransportu chłodziarki należyprzestrzegać następujących

wskazówek:...................................... 8

Przed uruchomieniem chłodziarki...... 8

Połączenia elektryczne.......... 8

Usuwanie opakowania....................... 9

Utylizacja starej chłodziarki................ 9Ustawienie i instalacjaWymiana żarówki oświetlenia

wewnętrznego................................ . 9

........................ 9

4 Przygotowanie

Przekładanie drzwi........................... 11

10

5 Uzytkowanie lodówki 12

Przycisk nastawiania termostatu

Rozmrażanie................................... 12

6 Konser

Zabezpieczenia powierzchni

plastykowych.................................. 14

7

Zalecane rozwiązania

wacja i czyszczenie

problemów

...... 12

14

15

PL

2

1 Oto Wasza chłodziarka

1

3

10

11

4

5

6

12

8

9

1) Pokrętło termostatu

2) Oprawa lampki

3) Ruchome półki

4) Kanał zbierania wody z

rozmrażania – Rurka ściekowa

5) Pojemnik na świeże warzywa

7) Ustawiane półki w drzwiach

8) Komora na jajka

9) Półka na butelki

10) Półka na wino

11) Komora chłodziarki

12) Komora zamrażalnika

6) Komora zamrażalnika

C Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać

Waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, toznaczy, że odnoszą się do innych modeli.

2 Ważne ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa

Prosimy przeczytać następujące

ostrzeżenia. Ich nieprzestrzeganie groziobrażeniami lub uszkodzeniem mienia.W takim przypadku tracą ważnośćwszelkie gwarancje i zapewnienianiezawodności.

Oryginalne części zamienne będądostępne przez 10 lat od daty zakupuproduktu

Zamierzone przeznaczenie

• Urządzenie można używać wyłącznie

w gospodarstwie domowym oraz:

– na zapleczu kuchennych personelu

w sklepach, biurach i w innychmiejscach pracy;

– w kuchniach wiejskich i przez gości

hotelowych, w motelach i innych tegorodzaju miejscach;

– w pensjonatach serwujących nocleg

ze śniadaniem;

– cateringu i w innych tego rodzajach

zastosowaniach niedetalicznych.

• Nie należy używać jej na dworze.

Nie nadaje się do użytkowaniana dworze, nawet w miejscachzadaszonych.

Ogólne zasadybezpieczeństwa

• Gdy zechcecie pozbyć się tego

urządzenia/ złomować je, zalecamyskonsultowanie się z autoryzowanymserwisem, aby uzyskać potrzebneinformacje i poznać kompetentneorgana.

• Konsultujcie się z Waszym

autoryzowanym serwisem wsprawach wszelkich pytań iproblemów związanych z tą lodówką.

Bez powiadomienia autoryzowanegoserwisu nie wolno samemu ani innymosobom naprawiać chłodziarki.

• Nie jedzcie lodów ani lodu

bezpośrednio po wyjęciu ich zzamrażalnika! (Może to spowodowaćodmrożenia w ustach).

• Nie wkładajcie do zamrażalnika

napojów w puszkach ani wbutelkach. Mogą wybuchnąć.

• Nie dotykajcie palcami mrożonej

żywności, bo może do nichprzylgnąć.

• Do czyszczenia i rozmrażania lodówki

nie wolno stosować pary ani środkówczyszczących w tej postaci. W takichprzypadkach para może zetknąć sięz częściami urządzeń elektrycznych ispowodować zwarcie albo porażenieelektryczne.

• Nie wolno używać żadnych części

lodówki, takich jak drzwiczki, jakopodpory ani stopnia.

• Wewnątrz lodówki nie wolno używać

urządzeń elektrycznych.

• Nie wolno uszkadzać obwodu

chłodzącego, w którym krążyśrodek chłodzący, narzędziami dowiercenia i cięcia. Środek chłodzący,który może wybuchnąć skutkiemprzedziurawienia przewodówgazowych parownika, przedłużeńrur lub powłok powierzchni, możespowodować podrażnienia skóry lubobrażenia oczu.

• Nie przykrywajcie żadnym

materiałem ani nie blokujcie otworówwentylacyjnych w lodówce.

• Urządzenia elektryczne naprawiać

mogą tylko wykwalifikowani

fachowcy. Naprawy wykonywaneprzez osoby niekompetentnemogą powodować zagrożenie dlaużytkowników.

• W razie jakiejkolwiek awarii, a także

w trakcie prac konserwacyjnychlub napraw, odłączcie lodówkę odzasilania z sieci albo wyłączającodnośny bezpiecznik, albo wyjmującwtyczkę z gniazdka.

• Wyjmując przewód zasilający z

gniazdka należy ciągnąć za wtyczkę,nie za przewód.

• Napoje o wyższej zawartości alkoholu

wkładajcie do lodówki w ściślezamkniętych naczyniach i w pozycjipionowej.

• W urządzeniu nie należy

przechowywać substancjiwybuchowych ani pojemników złatwopalnymi gazami pędnymi.

• W celu przyśpieszenia procesu

rozmrażania lodówki nie należyużywać żadnych urządzeńmechanicznych ani innychśrodków poza zalecanymi przez jejproducenta.

• Urządzenie to nie jest przeznaczone

do obsługi przez osoby (w tymdzieci) z ograniczoną sprawnościąfizyczną, zmysłową lub umysłową,czy bez odpowiedniegodoświadczenia i umiejętności,o ile nie zapewni się im nadzorulub instrukcji jego użytkowania zestrony osoby odpowiedzialnej za ichbezpieczeństwo.

• Nie uruchamiajcie lodówki, jeśli jest

uszkodzona. W razie wątpliwościnależy się skonsultować z serwisem.

• Bezpieczeństwo elektryczne tej

lodówki gwarantuje się tylko jeśli

system uziemienia Waszej instalacjidomowej spełnia wymogi norm.

• Wystawianie tego urządzenia na

działanie deszczu, śniegu, słońca iwiatru zagraża jego bezpieczeństwuelektrycznemu.

• W razie uszkodzenia przewodu

zasilającego itp. skontaktujcie się zautoryzowanym serwisem, aby nienarażać się na zagrożenie.

• W trakcie instalowania chłodziarki

nigdy nie wolno włączać wtyczkiw gniazdko w ścianie. Może tozagrażać śmiercią lub poważnymurazem.

• Chłodziarka ta służy wyłącznie do

przechowywania żywności. Nienależy jej używać w żadnym innymcelu.

• Etykietka z danymi technicznymi

chłodziarki umieszczona jest po lewejstronie w jej wnętrzu.

• Nie przyłączaj tej chłodziarki do

systemu oszczędzania energii,ponieważ może to ją uszkodzić.

• Jeśli chłodziarka wyposażona jest

w niebieskie światło, nie patrz na niepoprzez przyrządy optyczne.

• Jeśli od ręcznie nastawianej

chłodziarki odłączy się zasilanie,prosimy odczekać co najmniej 5minut, zanim ponownie się je załączy.

• Jeżeli zmieni się właściciel tej

chłodziarki, niniejszą instrukcjęobsługi należy przekazać wraz z niąnowemu właścicielowi.

• Przy przesuwaniu chłodziarki uważaj,

żeby nie uszkodzić przewoduzasilającego. Aby zapobiec pożarowinie wolno skręcać tego przewodu.Nie ustawiać na przewodzie

żadnych ciężkich przedmiotów. Gdy

wtyczka chłodziarki jest wsadzonado gniazdka nie wolno jej dotykaćwilgotnymi dłońmi.

• Nie wsadzaj wtyczki chłodziarki do

obluzowanego gniazdka.

• Ze względów bezpieczeństwa nie

pryskaj wodą bezpośrednio nazewnętrzne ani na wewnętrzne częścichłodziarki.

• Ze względu na zagrożenie pożarem i

wybuchem nie rozpylaj łatwopalnychmateriałów, takich jak gaz propan itp.,w pobliży chłodziarki.

• Nie stawiaj na chłodziarce

przedmiotów wypełnionych wodą,ponieważ grozi to porażeniemelektrycznym lub pożarem.

• Nie przeciążaj chłodziarki nadmierną

ilością żywności. Nadmiarżywności może wypaść, gdyotwiera się drzwiczki, narażającużytkownika na obrażenia ciała lubuszkodzenie chłodziarki. Nie wolnostawiać żadnych przedmiotów nachłodziarce, ponieważ mogą spaśćprzy otwieraniu lub zamykaniudrzwiczek.

• W chłodziarce nie należy

przechowywać żadnych materiałów,które wymagają utrzymania w pewnejtemperaturze, takich jak szczepionki,lekarstwa wrażliwe na temperaturę,materiały do badań naukowych itp.

• Jeśli chłodziarka ma być nieużywana

przez dłuższy czas, należy wyjąc jejwtyczkę z gniazdka. Uszkodzenieizolacji elektrycznej przewoduzasilającego może spowodowaćpożar.

• Czubek wtyczki elektrycznej należy

regularnie czyścić, w przeciwnymrazie może spowodować pożar.

• Czubki wtyczki należy regularnie

czyścić suchą ściereczką,w przeciwnym razie mogąspowodować pożar.

• Jeśli nastawialne nóżki nie stoją

pewnie na podłodze, chłodziarka

może się przesuwać. Prawidłowa

regulacja nóżek chłodziarki zapewniajej stabilność na podłodze.

• Jeśli chłodziarka ma klamkę w

drzwiach nie należy ciągnąć zanią, gdy przesuwa się chłodziarkę,ponieważ można w ten sposóbodłączyć ją od chłodziarki.

• Jeśli musisz ustawić chłodziarkę

obok innej chłodziarki lub zamrażarki,odległość między tymi urządzeniamimusi wynosić co najmniej 8 mm. Wprzeciwnym razie na ich ustawionychnaprzeciw siebie bocznych ścianachmoże skraplać się wilgoć.

• Ciśnienie wody w instalacji

wodociągowej musi wynosić conajmniej 1 bar. Ciśnienie wody winstalacji wodociągowej nie możeprzekraczać 8 bar.

• Używaj wyłącznie wody pitnej.

Bezpieczeństwo dzieci

• Jeśli drzwiczki zamykane są na klucz,

należy go chronić przez dostępemdzieci.

• Należy zapewnić opiekę dzieciom,

aby nie bawiły się lodówką.

Ostrzeżenie HCA

Jeśli chłodziarka ta wyposażonajest w system chłodniczyzawierający R600a:

Gaz ten jest łatwopalny. Należy

zatem uważać, aby w trakciejego użytkowania i transportu nieuszkodzić systemu i przewodówchłodzenia. W razie uszkodzenia,należy trzymać chłodziarkę z dalaod potencjalnych źródeł ognia, któremogą spowodować jej pożar i należywietrzyć pomieszczenie, w którym jestumieszczona.

Prosimy zignorować toostrzeżenie, jeśli chłodziarkata wyposażona jest w systemchłodniczy zawierający R134a.

Oznaczenie gazu zastosowanego wdanej chłodziarce można odczytać ztabliczki znamionowej umieszczonej zlewej strony w jej wnętrzu.

Nie należy złomować chłodziarki przezjej spalenie.

Co robić, aby oszczędzaćenergię.

• Nie zostawiajcie drzwiczek lodówki

otwartych na dłużej.

• Nie wkładajcie do lodówki gorących

potraw ani napojów.

• Nie przeładowujcie lodówki tak,

aby przeszkadzało to w krążeniupowietrza w jej wnętrzu.

• Nie instalujcie lodówki tam, gdzie

narażona będzie na bezpośredniedziałanie słońca ani w pobliżuurządzeń wydzielających ciepło takichjak piecyki, zmywarki do naczyń lubgrzejniki.

• Pamiętajcie, aby żywność

przechowywać w zamkniętychpojemnikach.

• Po wyjęciu półki lub szuflady z

komory zamrażalnika możnado niego włożyć maksymalnailość żywności. Deklarowanezużycie energii przez chłodziarkęokreślono przy półce lub szufladziewyjętej z komory zamrażania iprzy maksymalnym wypełnieniużywnością. Używanie półki lubszuflady odpowiednio do kształtów irozmiarów zamrażanej żywności jestbezpieczne.

3 Instalacja

C Należy pamiętać, że producent nie

ponosi odpowiedzialności, jeśli sąignorowane informacje podane wniniejszej instrukcji.

przestrzegać następującychwskazówek:

1. Przed transportem należy chłodziarkę

opróżnić i oczyścić.

2. Przed ponownym zapakowaniem

chłodziarki, półki, akcesoria, pojemnikna warzywa itp. należy przymocowaćtaśmą klejącą zabezpieczając jeprzed wstrząsami.

3. Opakowanie należy obwiązaćgrubą taśmą i silnymi sznurkamii przestrzegać reguł transportuwydrukowanych na opakowaniu.

Prosimy pamiętać...

Wszystkie surowce wtórne stanowiąniezbywalne źródło oszczędnościzasobów naturalnych i krajowych.Osoby pragnące przyczynić się dowtórnego wykorzystania materiałówopakunkowych, mogą uzyskaćdodatkowe informacje od instytucjiochrony środowiska lub władzlokalnych.

Przed uruchomieniemchłodziarki

Przed rozpoczęciem użytkowania

chłodziarki, należy sprawdzić:

1. Czy wnętrze chłodziarki jestsuche i czy powietrze możeswobodnie krążyć zachłodziarką?

2. Oczyścić wnętrze chłodziarki,zgodnie z zaleceniami podanymiw rozdziale „Konserwacja iczyszczenie”.

3. Włączyć wtyczkę chłodziarki w

gniazdko w ścianie. Po otwarciu

drzwiczek chłodziarki zapali sięświatło we wnętrzu jej komorychłodzenia.

4. Po uruchomieniu sprężarkiusłyszycie jej szum. Płyny i gazyzawarte w systemie chłodzenia

także mogą powodować szumy,nawet jeśli nie działa sprężarka ijest to zupełnie normalne.

5. Przednie krawędzie lodówki mogą

się nieco nagrzewać. Jest tocałkiem normalne. Te obszarypowinny się nagrzewać, cozapobiega skraplaniu się pary.

6. Włóżcie 2 kliny plastykowepomiędzy przewody sprężarki. Klinyplastykowe zapewniają odstęppomiędzy lodówką a ścianąwymagany do umożliwieniakrążenia powietrza.

Połączenia elektryczne

Lodówkę przyłącza się do gniazdka zuziemieniem zabezpieczonegobezpiecznikiem o odpowiedniejwydajności.Ważne:

• Przyłączenie lodówki musi być

zgodne z przepisami krajowymi.

• Po instalacji wtyczka zasilania musi

być łatwo dostępna.

• Podane tam napięcie musi być równe

napięciu w Waszej sieci zasilającej.

• Do przyłączenia nie można używać

przedłużaczy, ani przewodów zwieloma wtyczkami.

B Uszkodzony przewód zasilający

musi wymienić upoważniony iwykwalifikowany elektryk.

B Nie można ponownie uruchomić

produktu przed jego naprawieniem!

Grozi to porażeniem elektrycznym!

Usuwanie opakowania

Materiały opakunkowe mogą byćniebezpieczne dla dzieci. Należychronić materiały opakunkowe przeddostępem dzieci, albo usunąć jezgodnie z instrukcją odpowiednią dlaodpadków ich kategorii. Nie możnapozbywać się ich w taki sam sposób,jak innych odpadków domowych.Opakowanie tej chłodziarkiwyprodukowano z surowcówwtórnych.

Utylizacja starej chłodziarki

Starej chłodziarki należy pozbyć siętak, aby nie zaszkodzić środowiskunaturalnemu.

• W sprawie złomowania lodówki

możecie skonsultować się zautoryzowanym sprzedawcą lubpunktem zbiorki surowców wtórnychw swojej miejscowości.

Przed złomowaniem lodówki

należy odciąć wtyczkę zasilaniaelektrycznego, a jeśli w drzwiczkachsą jakieś zamki, należy je trwaleuszkodzić, aby zapobiec zagrożeniu

Ustawienie i instalacja

A Jeśli drzwiczki wejściowe do

pomieszczenia, w którym ma byćzainstalowana chłodziarka, są zbytwąskie, aby chłodziarka mogłaprzez nie przejść, należy wezwaćautoryzowany serwis, który zdejmiez niej drzwiczki i przeniesie ją bokiemprzez drzwi.

1. Chłodziarkę należy zainstalować

w miejscu, w którym łatwo będzie jąużywać.

2. Chłodziarka musi stać z dala od

źródeł ciepła, miejsc wilgotnych ibezpośrednio nasłonecznionych. Aby uzyskać wydajną pracę

chłodziarki, należy zapewnićodpowiednią wentylację wokół niej.Jeśli chłodziarka ma stanąć we wnęcew ścianie, należy zachować co najmniej5 cm odstęp od sufitui ściany

wykładziną dywanową, chłodziarkamusi stać 2, 5 cm ponad powierzchniąpodłogi.

4. Aby uniknąć wstrząsów, chłodziarkę

należy ustawić na równej powierzchni

5. Temperatura w otoczeniu chłodziarki

nie może spadać poniżej 10°C.

. Jeśli podłoga pokryta jest

Wymiana żarówki oświetleniawewnętrznego

Aby wymienię lampkę używaną dooświetlenia chłodziarki, prosimywezwać autoryzowany serwis. Lampa(lampy) wykorzystywane w tymurządzeniu nie są przeznaczone dooświetlania pomieszczeń. Lampa tama pomagać użytkownikowi wygodniei bezpiecznie umieszczać pożywieniew lodówce/zamrażarce.Żarówki używane w urządzeniumuszą wytrzymywać ekstremalnewarunki fizyczne, jak np. temperaturyponiżej -20°C.

4 Przygotowanie

C Chłodziarkę tę należy zainstalować

przynajmniej 30 cm od źródeł ciepłatakich jak kuchenka, kaloryfer lubpiec, i przynajmniej 5 cm od piecykaelektrycznego, a także że należychronić ją przez bezpośrednimdziałaniem słońca.

C Temperatura otoczenia w

pomieszczeniu, gdzie instaluje sięchłodziarkę, powinna wynosićco najmniej 10°C. Ze względuna wydajność chłodziarki niezaleca się użytkowania jejniższych temperaturach.

C Prosimy upewnić się, że wnętrze

chłodziarki zostało dokładnieoczyszczone.

C Jeśli zainstalowane maja być dwie

chłodziarki obok siebie, należyzachować co najmniej 2 cm odstępmiędzy nimi.

C Przy pierwszym uruchomieniu

chłodziarki prosimy przez pierwszesześć godzin przestrzegaćnastępujących instrukcji.

- Nie należy zbyt często otwierać

- Należy uruchomić ja pustą, bezżadnej żywności we wnętrzu.

- Nie należy wyłączać wtyczkichłodziarki z gniazdka. Wprzypadku awarii zasilania, której niemożna samemu naprawić, prosimyzastosować się do ostrzeżenia zrozdziału „Zalecane rozwiązaniaproblemów”.

C Oryginalne opakowanie i elementy

z pianki należy zachowaćdo przyszłego transportu lubprzeprowadzek.



Przekładanie drzwi

Postępuj w kolejności zgodnej z numeracją.

19

20

18

1

21

15

13

16

17

14

12

5 Uzytkowanie lodówki

0

Przycisk nastawianiatermostatu

Temperatura wewnątrz lodówkizmienia się z następujących powodów:

• Różnice temperatur w różnych

porach roku,

• Częste otwieranie drzwiczek i

niezamykanie ich przez dłuższy czas.

• Wkładanie do lodówki żywności

bez uprzedniego ochłodzenia jej dotemperatury pokojowej.

• Umiejscowienie lodówki w pokoju

(np. bezpośrednie oddziaływaniesłońca).

• Zmieniającą się z tych powodów

temperaturę we wnętrzu lodówkimożna regulować przy pomocytermostatu. Liczby wokół przyciskutermostatu odpowiadają różnejintensywności chłodzenia.

• Jeśli temperatura otoczenia

przekracza 32°C, należy przekręcićprzycisk termostatu do pozycjimaksymalnej.

• Jeśli temperatura otoczenia jest

niższa od 25°C, należy przekręcićminimalnej.

Rozmrażanie

A) Chłodziarka

Komora chłodzenia rozmraża się wpełni automatycznie. Gdy lodówka sięchłodzi, na tylnej ścianie wewnątrzkomory chłodzenia mogą wystąpićkrople wody i szron grubości 7-8mm. Jest to zupełnie normalny skutekdziałania systemu chłodzącego.Osady szronu rozmraża się w drodzeautomatycznego rozmrażaniawykonywanego co pewien czas przezsystem automatycznego rozmrażaniaściany tylnej. Użytkownicy nie muszązadrapywać szronu ani wycierac kropliwody.

Woda z rozmrażania spływa rowkiemzbierania wody i dalej rurką ściekowądo parownika, skąd sama odparowuje.

Sprawdzajcie regularnie, czy rurkaściekowa nie zatkała się i w raziepotrzeby przetykajcie ją drążkiem.

1

W komorze głebokiego zamrażanianie ma automatycznego rozmrażania,aby zapobiec psuciu się zamrożonejżywności.

B) Zamrażarka

Dzięki specjalnemu zbiornikowi wodyrozmrażanie jest bardzo proste i łatwe.Rozmrażaj zamrażarkę dwa razy wroku, lub jeśli powstanie warstwaszronu ok. 7 (1/4”) mm grubości. Abyrozpocząć procedurę rozmrażaniawyłącz zasilanie elektryczne, wyjmijwtyczkę z gniazdka.Cała żywność powinna być zawiniętaw kilka warstw papieru i złożonaw chłodnym miejscu (chłodni lubspiżarni).Aby przyśpieszyć rozmrażanie możnado zamrażarki ostrożnie wstawićnaczynia z ciepłą wodą.Do usuwania szronu nie używaj ostrozakończonych przedmiotów takich jaknoże lub widelce.Do rozmrażania nie używaj suszarekdo włosów, grzejników elektrycznych,ani żadnych urządzeń elektrycznych.Użyj gąbki do usunięcia rozmrożonejwody zbierającej się na dnie komory

zamrażarki. Po rozmrażaniu starannie

wytrzyj wnętrze komory do sucha.Włóż wtyczkę do gniazdka i włączzasilanie elektryczne.

1

6 Konserwacja i czyszczenie

A Do czyszczenia chłodziarki nie wolno

używać benzyny, benzenu, anipodobnych substancji..

B Zaleca się wyłączenie wtyczki

chłodziarki z gniazdka przed jejczyszczeniem.

B Do czyszczenia nie wolno stosować

żadnych szorstkich narzędziani mydła, domowych środkówczystości, detergentów, ani wosku dopolerowania.

C Umyj obudowę chłodziarki letnią

wodą i wytrzyj ją do sucha.

C Wnętrze należy czyścić ściereczką

zamoczoną i wyżętą w roztworzejednej łyżeczki do herbaty sodyoczyszczonej w 0, 5 litra wody, anastępnie wytrzeć do sucha.

B Zadbać, aby do obudowy lampki i

innych urządzeń elektrycznych niedostała się woda.

B Jeśli chłodziarka ma być nieużywana

przez dłuższy okres czasu, należyją wyłączyć i całkowicie opróżnić zżywności, oczyścić i pozostawić zuchylonymi drzwiczkami.

C Regularnie sprawdzać, czy

uszczelki w drzwiczkach są czystei nie osadzają się na nich cząstki

A Aby wyjąć półki z drzwiczek, opróżnić

je z zawartości, a potem po prostunacisnąć od podstawy ku górze.

A Do czyszczenia powierzchni

zewnętrznych i chromowanychczęści produktu nie należy używać

ani środków czyszczących, aniwody z zawartością chloru. Chlorpowoduje korozję takich powierzchnimetalowych.

Zabezpieczenia powierzchniplastykowych

C Nie wkładać do chłodziarki oleju

ani potraw smażonych na olejuw nieszczelnych pojemnikach,ponieważ może to uszkodzić jejplastikowe powierzchnie. W razierozlania sie lub rozsmarowania olejuna plastikowej powierzchni, od razuoczyścić i opłukać ciepłą wodą jejzabrudzoną część.

1

7 Zalecane rozwiązania problemów

Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to

oszczędzić Wasz czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, którenie wynikają z wadliwego wykonania ani zastosowania wadliwych materiałów.Niektóre z opisanych tu funkcji mogą nie występować w tym modelu urządzenia.

Chłodziarka nie działa.

• Czy jest prawidłowo przyłączona do zasilania? Włożyć wtyczkę do gniazdka.

• Czy nie zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego jest przyłączona albo

bezpiecznik główny? Sprawdzić bezpiecznik.

Skropliny na bocznej ściance komory chłodzenia (MULTIZONE, COOL

CONTROL oraz FLEXI ZONE).

• Bardzo niska temperatura otoczenia. Częste otwieranie i zamykanie drzwiczek.Znaczna wilgoć w otoczeniu. Przechowywanie żywności zawierającej płynyw otwartych pojemnikach. Pozostawienie uchylonych drzwiczek. Przełączyć

termostat na niższą temperaturę.

• Otwierać drzwiczki na krócej albo rzadziej.

• Nakrywać żywność przechowywaną w otwartych pojemnikach odpowiednim

materiałem.

• Wycierać skropliny suchą ściereczką i sprawdzać, czy nadal się utrzymują.

Sprężarka nie działa

• Zabezpieczenie termiczne sprężarki zadziała w trakcie nagłego zaniku zasilania

lub załącza się i wyłącza, ponieważ nie wyrównało się jeszcze ciśnienie wsystemie chłodzącym chłodziarki. Chłodziarka zacznie działać po ok. 6minutach. Jeśli po upływie tego czasu chłodziarka nie zacznie działać, prosimywezwać serwis.

• Chłodziarka jest w cyklu rozmrażania. Ton normalne dla chłodziarki z całkowicie

automatycznym rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo.

• Chłodziarka nie jest włączona do gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest

prawidłowo włożona do gniazdka.

• Czy temperatura jest właściwie nastawiona?

• Być może w sieci nie ma prądu.

1

Chłodziarka pracuje często lub przez zbyt długi czas.

• Nowachłodziarkajestszerszaodpoprzedniej. Jesttocałkiemnormalne. Duże

chłodziarki działają przez dłuższy czas.

• Zbytwysokatemperaturaotoczenia.

• Chłodziarkazostałaniedawnozałączonalubjestprzeładowanażywnością.

Całkowite ochłodzenie chłodziarki może potrwać o parę godzin dłużej.

• Ostatniowłożonodochłodziarkiznaczneilościgorącejżywności. Gorące

potrawy powodują dłuższą pracę chłodziarki zanim osiągnie temperaturęprzechowywania.

• Zbytczęstootwieranodrzwiczkilubnadłużejpozostawianojeuchylone. Ciepłe

powietrze, które weszło do chłodziarki, powoduje, że działa ona dłużej. Rzadziejotwierać drzwiczki.

• Pozostawionouchylonedrzwiczkikomorychłodzenialubzamrażania.

Sprawdzić, czy drzwiczki są szczelnie zamknięte.

• Chłodziarkajestnastawionanabardzoniskątemperaturę. Nastawićchłodziarkę

na wyższą temperaturę i odczekać, aż zostanie ona osiągnięta.

• Uszczelkawdrzwiczkachchłodziarkilubzamrażalnikajestzabrudzona,

uszkodzona, pęknięta lub nieprawidłowo włożona. Oczyścić lub wymienićuszczelkę. Uszkodzona/pęknięta uszczelka powoduje, że chłodziarka pracuje

przez dłuższy czas, aby utrzymać bieżącą temperaturę.Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia jestwystarczająca.

• Chłodziarkajestnastawionanabardzoniskątemperaturęzamrażania. Nastawić

chłodziarkę na wyższą temperaturę zamrażania i sprawdzić.Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania jest

• Chłodziarkanastawionajestnabardzoniskątemperaturęchłodzenia. Nastawić

chłodziarkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdzić.Żywność przechowywana w szufladach komory zamarza.

Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku.

• Chłodziarkanastawionajestnabardzowysokątemperaturęchłodzenia.

Nastawienia chłodziarki wpływają na temperaturę w zamrażalniku. Zmienić

temperaturę w chłodziarce lub zamrażalniku aż osiągnie odpowiedni poziom.

• Zbytczęstootwieranodrzwiczkilubnadłużejpozostawianojeuchylone, należy

je rzadziej otwierać.

• Drzwiczkipozostawionouchylone, należyjedokładniezamknąć. Odczekać, aż

temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku osiągnie właściwy poziom.

• Chłodziarkęzałączononiedawno. Całkowitechłodzeniechłodziarkitrochę

potrwa.



Gdychłodziarkapracuje, poziomhałasuwrasta.

• Zpowoduzmiantemperaturyotoczeniazmieniłysięcharakterystyki

eksploatacyjne chłodziarki. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.Drgania lub hałas

• Nierównalubsłabapodłoga. Chłodziarkapodskakuje, gdyporuszasięjąpowoli.

Sprawdź, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar chłodziarki.

• Hałaspowodująrzeczypołożonenachłodziarce. Należyusunąćprzedmioty

ustawione na chłodziarce.Z chłodziarki dochodzą odgłosy przelewania się i syczenia płynu.

• Zgodniezzasadąfunkcjonowaniachłodziarkinastępująprzepływypłynulub

gazu. Jest to stan normalny, nie zaś awaria.Odgłos jakby szumu wiatru.

• Doochłodzeniachłodziarkiużytowentylatorów. Jesttostannormalny, niezaś

awaria.Skropliny na wewnętrznych ściankach chłodziarki.

• Ciepłaiwilgotnapogodasprzyjaoblodzeniuiskraplaniu. Jesttostannormalny,

nie zaś awaria.

• Drzwiczkimogąbyćuchylone, upewnijsię, żesącałkowiciezamknięte.

je rzadziej otwierać.Na zewnątrz chłodziarki, lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć.

• Byćmożewpowietrzujestwilgoć;tocałkiemnormalneprzywilgotnejpogodzie.

Gdywilgoćwpowietrzuustąpi, skroplinyznikną.

Nieprzyjemna woń wewnątrz chłodziarki.

• Trzebaoczyścićwnętrzechłodziarki. Oczyśćwnętrzechłodziarkigąbką

namoczoną w ciepłej lub gazowanej wodzie.

• Wońpowodująjakieśpojemnikilubmateriałyopakowaniowe. Używaćinnych

pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki.Drzwiczki są niezamknięte.

• Wzamknięciudrzwiczekprzeszkadzająpaczkizżywnością. Przełożyćpaczki

przeszkadzające zamknięciu drzwiczek.

• Chłodziarkaniestoicałkiempionowonapodłodzeikiwasięprzylekkim

poruszeniu. Wyregulować wysokość nóżek.

• Podłoganiejestrównalubdośćwytrzymała. Sprawdzić, czypodłogajestrówna

i wytrzymuje ciężar chłodziarki.Szuflady do przechowywania świeżych warzyw się zatarły.

• Żywnośćdotykasufituszuflady. Zmienićułożenieżywnościwszufladzie.

1

Nejprve si přečtěte tento návod!

Vážený zákazníku,Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v

souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz.Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku,

než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití.

Tento návod

• Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně.

• Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete.

• Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti.

• Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později

potřebovat.

• Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem.Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely.

Symboly a jejich popis

Tento návod obsahuje následující symboly:

C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití. A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek. B Varování na elektrické napětí.

0MOZMHEGI

Dodržování směrnice WEEE a o likvidaci odpadů:

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění,platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součás a materiálů, které lze znovu použít a kteréjsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnos nevyhazujte do běžného domácího odpadu.Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace otěchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivéani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

OBSAH

1 Vaše chladnička 3

2 Důležitá bezpečnostníupozornění 4

Určené použití................................... 4

U výrobků s dávkovačem vody;......... 6

Bezpečnost dětí................................ 6

Upozornění HCA............................... 6

Postup pro úsporu energie................ 6

3 Instalace 7

Body ke zvážení při přepravě

chladničky......................................... 7

Než chladničku zapnete..................... 7

Zapojení do sítě................................. 7

Likvidace obalu.................................. 7

Likvidace vaší staré chladničky.......... 8

Umístění a instalace........................... 8

Výměna vnitřní žárovky.................... 8

4 Příprava

Změna dvířek................................... 1

5 Používání chladničky 11

Tlačítko nastavení termostatu.......... 11

Odmrazení....................................... 1

6 Údržba a čištění 1

Ochrana plastových ploch.............. 1

7 Doporučená řešeníproblémů 1

CZ

1 Vaše chladnička

1) Tlačítko termostatu

2) Umístění osvětlení

3) Posuvné police

4) Kanál pro sběr odmražené vody

odčerpávací trubice

8) Prostor pro vajíčka

9) Police na lahve

10) Přihrádka na víno

11) Prostor chladniãky

12) Prostor mrazniãky

5) Prostor pro čerstvé potraviny

6) Prostor mrazničky

7) Nastavitelné police ve dveřích

C Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně

korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v

produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

2 Důležitá bezpečnostní upozornění

Prostudujte si následující informace.Nedodržení těchto informací může vést

ke zraněním nebo škodám na majetku.

Jinak neplatí záruka ani jiné závazky.

Určené použití

Tento výrobek je určen pro použití

– uvnitř a v uzavřených oblastech, jako

jsou domy;

– v uzavřených pracovních prostředích,

jako jsou obchody a kanceláře;

– v uzavřených obytných oblastech,

jako jsou farmy, hotely, penziony.

• Nepoužívejte přístroj venku.

Obecná bezpečnost

• Když chcete výrobek zlikvidovat/

sešrotovat, doporučujemekontaktovat autorizovaný servis,

kde zjistíte nezbytné informace aautorizované orgány.

• Veškeré otázky a problémysouvisející s chladničkou vám

pomůže vyřešitNezasahujte do chladničky anikomu toto nedovolte bez

upozornění autorizovaného servisu.

• U výrobků s prostorem mrazničky;Nejezte zmrzlinu a kostky ledubezprostředně poté, co je vyjmete

z prostoru mrazničky! (Může dojít komrznutí úst. )

Nevkládejte do prostoru mrazničky

nápoje v lahvích a plechovkách.Jinak by mohlo dojít k jejich explozi.

Nedotýkejte se mražených potravinrukou; mohou se vám přilepit kruce.

autorizovaný servis.

• Odpojte chladničku, než ji vyčistíte

nebo odmrazíte.

• Výpary a parní čisticí materiály nikdy

nepoužívejte při čištění aodmražování chladničky. V těchtopřípadech by se totiž výpary mohlydostat do stykus elektrickými součástmi a způsobitzkrat či zásah elektrickým proudem.

• Nikdy nepoužívejte součásti na

chladničce, jako je ochranná deska,jako dvířka nebo podprěru neboschůdek.

• Nepoužívejte elektrická zařízeníuvnitř chladničky.

• Nepoškozujte součásti, kde obíháchladicí médium, vrtáním nebořezáním. Chladicí médium by mohlovytéct v místech porušení plynových

kanálů výparníku, prodlouženíchtrubek nebo povrchových vrstev azpůsobit podráždění kůže a zraněníočí.

• Nezakrývejte a neblokujte větrací

otvory na chladničce žádnýmmateriálem.

• Elektrické spotřebiče musejíopravovat jen autorizované osoby.Opravy provedené nekompetentnímiosobami mohou vést k ohrožení

uživatele.

• V případě poruchy nebo při údržběči opravách odpojte napájeníchladničky buď vypnutím příslušnépojistky nebo odpojením spotřebiče.

• Netahejte za kabel – tahejte za

zástrčku.

• Nápoje umisťujte zavřené a ve svislé

poloze.

Nikdy neskladujte nádoby shořlavými spreji a výbušnými látkamiv chladničce.

• Nepoužívejte mechanické nástrojenebo jiné prostředky k urychlení

procesu odmrazení s výjimkou těch,

které doporučuje výrobce.

• Tento výrobek by neměly používat

osoby s tělesnými, smyslovými nebo

duševními poruchami či nezkušenénebo nepoučené osoby (včetně dětí),

pokud jsou bez dohledu osoby, kterábude odpovídat za jejich bezpečnost

nebo která jim poskytné náležité

školení k používání výrobku

• Nepoužívejte poškozenou chladničku.

V případě jakýchkoli pochybnostíkontaktujte servisního zástupce.

• Elektrická bezpečnost chladničky jezaručena pouze tehdy, pokud systémuzemnění ve vašem domě splňujepatřičné normy.

• Vystavení výrobku dešti, sněhu, sluncia větru je nebezpečné z hlediskaelektrické bezpečnosti.

• Pokud dojde k poškození napájecího

kabelu, kontaktujte autorizovanýservis.

• Během instalace nikdy nezapojujte

chladničku k zásuvce. Jinak můžedojít k ohrožení zdraví s následkemsmrti.

• Tato chladnička je určena jen kuchovávání potravin. Neměla by býtpoužívána k žádnému jinému účelu.

• Štítek s technickými parametryse nachází na levé stěně uvnitř

chladničky.

• Nikdy nepřipojujte chladničku ksystémům pro úsporu elektřiny;

mohly by chladničku poškodit.

• Pokud na chladničce svítí modré

světlo, nedívejte se do něj optickýminástroji.

• U manuálně ovládaných chladničekpočkejte nejméně 5 minut, než

chladničku po výpadku energie znovu

spustíte.

• Tento návod k použití předejtenovému majiteli v případě prodeje

výrobku.

• Při přepravě chladničky nepoškozujte

napájecí kabel. Ohnutím kabelu

může dojít k požáru. Na napájecíkabel nikdy nestavte těžké předměty.Nedotýkejte se zástrčky mokrýma

rukama při zapojování výrobku.

• Nezapojujte chladničku, pokud je

zásuvka uvolněna.

• Nestříkejte vodu přímo na vnitřní či

vnější části výrobku z bezpečnostníchdůvodů.

• Do blízkosti chladničky nestříkejte

látky s hořlavými plyny, jako je propan,aby nedošlo k požáru a výbuchu.

• Na horní stranu chladničky nikdynestavte nádoby naplněné vodou,

jinak by mohlo dojít k zásahuelektrickým proudem nebo k požáru.

• Do chladničky nevkládejte přílišnámnožství potravin. Při přeplnění

mohou potraviny spadnout dolů aporanit vás a poškodit chladničku

při otevření dveří. Na horní stranu

chladničky nic nestavte; tytopředměty by jinak mohly spadnout,až otevřete nebo zavřete dvířkachladničky.

• Jelikož vakcíny, léky citlivé na teploa vědecké materiály atd. vyžadují

přesnou teplotu, neskladujte je tedy v

této chladničce.

• Pokud chladničku delší dobu

nebudete používat, odpojte ji. Možný

problém napájecího kabelu by mohl

způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte;

jinak by mohl způsobit požár.

• Konec zástrčky pravidelně čistěte

suchým hadříkem; jinak by mohlzpůsobit požár.

• Chladničku se můůže pohybovat,

pokud její nožky nejsou řádněupevněny na podlaze. Správnýmnastavením nožek na podlazepředejdete pohybu chladničky.

• Při přenášení chladničky ji nedržte

za kliku dvířek. Jinak by se mohlaodlomit.

• Když musíte postavit tento výrobekvedle jiné chladničky nebo mrazničky,

vzdálenost mezi zařízeními by měla

být nejméně 8 cm. Jinak by mohlo

dojít k provlhnutí sousedních stěn.

U výrobků s dávkovačemvody;

Tlak vody by měl být minimálně 1 bar.Tlak vody by měl být maximálně 8barů.

• Používejte jen pitnou vodu.

Bezpečnost dětí

• Pokud mají dvířka zámek, měli byste

skladovat klíč mimo dosah dětí.

• Děti je nutno kontrolovat, aby

nezasahovaly do součástí výrobku.

Upozornění HCA

Pokud chladicí systém vašehovýrobku obsahuje R600a:

Tento plyn je hořlavina. Dávejte tedy

pozor, abyste nepoškodili systém

chlazení a potrubí během použití apřepravy. V případě poškození udržujte

výrobek mimo potenciální zdroje

hoření, které mohou způsobit vznícení

výrobku, a vyvětrejte místnost, v níž jepřístroj umístěn.

Ignorujte toto upozornění, pokudchladicí systém vašeho výrobkuobsahuje R134a.

Typ plynu použitý ve výrobku je uveden

na typovém štítku na levé stěně uvnitř

chladničky.Výrobek nikdy nevhazujte do ohně.

Postup pro úsporu energie

• Nenechávejte dvířka chladničky

otevřená delší dobu.

• Nevkládejte do chladničky horké

potraviny nebo nápoje.

• Nepřeplňujte chladničku, abyste

nebránili oběhu vzduchu uvnitř.

• Neinstalujte chladničku na přímé

sluneční světlo nebo do blízkostitepelných spotřebičů, jako je trouba,myčka nebo radiátor.

• Dávejte pozor, abyste nechávali

potraviny v uzavřených nádobách.

• U výrobků s prostorem mrazničky;

Maximální množství potravin vmrazničce můžete uskladnit,pokud vyjmete polici nebo zásuvku

mrazničky. Hodnota spotřeby energie

udaná pro vaši chladničku byla

stanovena při vyjmuté polici nebo

zásuvce mrazničky a při maximální

náplni. Nehrozí riziko při používání

police nebo zásuvky podle tvarů a

rozměrů potravin, které chcete mrazit.

• Rozmrazování zmražených potravin

v prostoru chladničky zajistí úsporu

energie a zachová kvalitu potravin.

3 Instalace

B Nezapomeňte, že výrobce

neodpovídá za nedodržení informací

uvedených v návodu

Body ke zvážení při

k použití.

přepravě chladničky

1. Chladničku je nutno vyprázdnit avyčistit před jakoukoli přepravou. Police, příslušenství, prostor pročerstvé potraviny atd. v chladničku je

nutno řádně upoutat lepicí páskou,aby nedocházelo k vibracím. Obaly je nutno upevnit silnýmipáskami a lany a je nutno dodržovatpravidla pro přepravu vytištěná naobalu.

Nezapomeňte...

Každý recyklovaný materiál je nezbytný

zdroj pro přírodu a naše národnízdroje.

Pokud chcete přispět k recyklaci

obalových materiálů, další informace

získáte od orgánů ochrany životního

prostředí nebo místních úřadů.

Než chladničku zapnete

Než začnete používat chladničku,

zkontrolujte následující:

1. Je vnitřek chladničky suchý a můžeza ní volně obíhat vzduch?

Oba

2.

plastové klínky nainstalujte.

Plastové klínky zajistí potřebnou

vzdálenost mezi vaší chladničkou azdí, aby se zajistilo prouděnívzduchu. Vyčistěte vnitřek chladničkypodle kapitoly „Údržba ačištění“. Zapojte chladničku do sítě. Po

otevření dvířek se rozsvítí vnitřníosvětlení prostoru chladničky.

5. Uslyšíte hluk při startování

kompresoru. Kapalina a plyn vchladicí soustavě mohou také

vydávat zvuky, i když kompresorneběží, což je poměrněnormální.

6. Přední kraje chladničky mohoubýt teplé. Je to zcela normální.Tyto oblasti mají být teplé, aby

nedocházelo ke kondenzaci.

Zapojení do sítě

Připojte výrobek k uzemněnézásuvce, která je chráněna pojistkouvhodné kapacity. Důležité:

• Spojení musí být v souladu s

národními předpisy.

• Napájecí kabel musí být po instalaci

snadno dostupný.

• Specifikované napětí musí býtrovné napětí v síti.

• K připojení nepoužívejteprodlužovací kabely a vícecestnézásuvky.

B Poškozený napájecí kabel musí

vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

B Výrobek nesmíte používat, dokud

není opraven! Hrozí

elektrickým proudem!

riziko zásahu

Likvidace obalu

Obalové materiály mohou být pro dětinebezpečné. Udržujte materiály mimo

dosah dětí nebo je zlikvidujte vsouladu s pokyny zpracování odpadů.

Nelikvidujte je s běžným domovním

odpadem.Balení chladničky je z recyklovatelnýchmateriálů.

Likvidace vaší staréchladničky

Starou chladničku zlikvidujte tak,abyste neohrozili životní prostředí

• Informace o likvidaci chladničkyzískáte u autorizovaného prodejcenebo odpadového odboru vašeho

města.

Před likvidací vaší chladničky odřízněte

zástrčku a v případě, že jsou nadveřích zámky, zneškodněte je, abynedošlo k ohrožení dětí.

Umístění a instalace

A Pokud nejsou vstupní dveře

do místnosti, v níž chladničku

nainstalujete, dostatečně široké,

aby chladnička prošla, kontaktujteautorizovaný servis a nechte sejmoutdveře chladničky a protáhněte jebokem. Chladničku umístěte na místo, které

umožňuje snadnou obsluhu. Chladničku umístěte mimo zdroje

tepla, vlhka a přímé světlo. Kolem chladničky musí být

dostatečný prostor pro ventilaci, aby sezajistila účinnost provozu. Pokud mátechladničku umístit do výklenku, musíbýt nejméně 5 cm od stropu a 5 cm od

stěn. Pokud je na podlaze koberec,

musíte zvednout produkt o 2, 5 cm nadzem. Umístěte chladničku na rovnou

podlahu, aby nedocházelo kekymácení. Neskladujte chladničku při teplotách

pod 10°C.

Výměna vnitřní žárovky

Za účelem výměny žárovky osvětlenív chladničce prosím kontaktujteAutorizovaný servis.Lampa (y) použité v tomto přístrojinejsou vhodné pro osvětlení místnostidomácnosti. Zamýšlený účel tohotosvítidla je pomoci uživateli umístitpotraviny do chladničky / mrazničkybezpečně a pohodlně.Žárovky použité v tomto spotřebičimusí vydržet extrémní fyzicképodmínky, např. teploty pod -20°C.

Opinie użytkowników i recenzje Beko BCSA285K2S. Linki do recenzji ekspertów i testów Beko BCSA285K2S.

Zamierzasz kupić produkt: LODÓWKA Beko BCSA285K2S i chcesz poznać opinie i opinie innych klientów, którzy kupili Beko BCSA285K2S przed Tobą?
Czytaj dalej. Lub masz już produkt, który chcesz poprzeć własną recenzję lub recenzję Beko BCSA285K2S

Opis Beko BCSA285K2S

Ocena Beko BCSA285K2S: 4, 9 / 5
Znak: Beko
Kategorie: LODÓWKY
Cena Beko BCSA285K2S: 1199 zl


Beko BCSA285K2S recenzja zdjęcia


zdjęcia Beko BCSA285K2S recenzja

Beko BCSA285K2S recenzja

Najnowsze Beko BCSA285K2S recenzja. Dodaj swoją opinię lub ocenę Beko BCSA285K2S recenzja

Podczas pierwszego uruchomienia systemu monitoringu IP konieczna jest aktywacja wszystkich urządzeń oraz nadanie im prawidłowych adresów IP. Dopiero po wykonaniu tych czynności możemy przejść do konfiguracji rejestratora, następnie dodania do niego kamer IP. Pomocnym narzędziem jest program ConfigTool, który ułatwia wykonanie tych czynności. W tym artykule pokażę jak wykonać to krok po kroku.

Skąd pobrać aplikację CONFIGTOOL?

Aplikacja ConfigTool domyślnie wchodzi w skład programu ToolBox, który oferuje wiele innych aplikacji związanych z monitoringiem wizyjnym. Zestaw narzędzi ToolBox dedykowany jest dla urządzeń BCS Line oraz Dahua. Aby uzyskać dostęp do wszystkich modułów programu, należy założyć darmowe konto. Program można pobrać klikając w poniższy link:

ToolBox

Możliwe jest również pobranie samej aplikacji ConfigTool. Znajduje się ona na serwerze ftp marki BCS. Bezpośredni link do programu znajduje się poniżej:

ConfigTool

Dostęp do linków FTP za pośrednictwem obecnych przeglądarek Internetowych może być ograniczony.
W przypadku problemów należy użyć przeglądarki Internet Explorer.

Co potrafi aplikacja ConfigTool?

Głównym zadaniem aplikacji jest odnalezienie w sieci lokalnej urządzeń marki BCS Line oraz Dahua i wyświetlenie ich aktualnych adresów IP. Znając adresację urządzeń, możemy połączyć się z nimi za pomocą przeglądarki Internetowej i przeprowadzić pełną konfigurację. Oprócz tego aplikacja pozwala na wykonanie następujących czynności:

 • Inicjalizacja urządzeń
 • zmiana adresu IP
 • aktualizacja
 • podstawowa konfiguracja
 • reset hasła

Konfiguracja nowego systemu

Podczas konfiguracji nowego systemu wszystkie podłączone do sieci lokalnej urządzenia nie są zainicjalizowane. Oznacza to, że konieczna jest ich aktywacja, która polega na ustawieniu hasła logowania oraz ewentualnej metody jego odzyskania (podanie adresu e-mail do odzyskania hasła). Dodatkowo wszystkie nowe urządzenia pracują na domyślnym adresie IP 192. 168. 1. 108. Podłączenie do sieci lokalnej kilku urządzeń o tym samym adresie IP powoduje konflikt adresów, który uniemożliwia wykonanie konfiguracji za pomocą przeglądarki Internetowej.

Z pomocą przychodzi aplikacja ConfigTool, która umożliwia zbiorczą inicjalizację nowych urządzeń oraz ustawienie im docelowej adresacji IP. W dalszej części pokażę jak wykonać podstawową konfigurację nowych urządzeń BCS Line zgodnie z poniższymi założeniami:

Założenia

System składa się z następujących urządzeń:

 • Rejestrator BCS-NVR04015ME-II
 • 4 x kamera BCS-DMIP1501IR-E-V
 • Sieć docelowa, która umożliwia dostęp do Internetu to 192. 0. 0/24, a zarezerwowane adresy IP dla urządzeń CCTV są z zakresu 192. 200 – 192. 204

  Krok 1: WyszukIwanie urządzeń BCS Line w sieci lokalnej

  Niezależnie jaką posiadamy aktualnie adresację komputera, program ConfigTool odnajdzie urządzenia podłączone do tej samej sieci. Po uruchomieniu programu wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych urządzeń. W tym przypadku będzie to rejestrator oraz cztery kamery IP, czyli łącznie 5 urządzeń.

  Rys. 1 Lista dostępnych urządzeń BCS Line

  Odnalezione w sieci lokalnej urządzenia posiadają ten sam domyślny adres IP (192. 108), dlatego zostały podświetlone kolorem czerwonym. Symbolizuje on konflikt adresów IP. W kolumnie „status” wszystkie urządzenia są oznaczone „Uninitialized”, czyli „nie zainicjalizowane”. Kolejnym krokiem jest więc ich inicjalizacja, czyli aktywacja.

  Krok 2: Inicjalizacja urządzeń

  W tym kroku wszystkie urządzenia zostaną jednocześnie aktywowane. Niestety ta procedura wymaga pracy komputera oraz inicjalizowanych urządzeń w tym samym segmencie sieci lokalnej. W omawianym przypadku komputer pracuje w sieci 192. 0/24 (docelowa sieć z dostępem do Internetu). Kamery oraz rejestrator posiadają domyślny adres IP w sieci 192. 0/24. Konieczna jest więc tymczasowa zmiana adresu IP komputera na taki, który znajduje się w tym samym segmencie sieci, co domyślny adres IP nowych urządzeń (np. 192. 100).

  Po prawidłowym ustawieniu adresu IP komputera możemy rozpocząć inicjalizację. Zaznaczamy wszystkie dostępne urządzenia, następnie klikamy „Initialize”. Teraz podajemy nowe hasło oraz adres mailowy. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool2. jpg">

  Rys. 2 Utworzenie hasła administratora oraz podanie adresu email do resetu hasła

  W kolejnym oknie (Rys. 3) mamy możliwość włączenia połączenia zdalnego P2P (Easy4IP) oraz automatyczną aktualizację oprogramowania. Zaznaczamy interesujące nas opcje i przechodzimy do kolejnego okna. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization3. jpg" alt="" width="432" height="309"/>

  Rys. 3 Włączenie połączenia zdalnego oraz automatyczną aktualizację urządzeń.

  Po kliknięciu przycisk OK procedura inicjalizacji zostanie rozpoczęta, a wszystkie wybrane urządzenia po kolei będą aktywowane. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, to w kolejnym oknie otrzymamy podsumowanie zawierające listę aktywowanych urządzeń (Rys. 4). pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization4. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/deviceinitialization4-600x370. jpg" alt="" width="556" height="343" srcset="https://www. jpg 678w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px"/>

  Rys. 4 Podsumowanie procesu inicjalizacji

  KROK 3. adresacja urządzeń

  Prawidłowo zainicjalizowane urządzenia posiadają już ustawione hasło logowania. Konieczne jest więc wprowadzenie go w ConfigTool, aby program mógł zalogować się do urządzeń. W prawym górnym rogu programu klikamy „Search Setting”, następnie wprowadzamy hasło, które ustawiliśmy w poprzednim kroku. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-600x370. jpg" alt="" width="571" height="352" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-1024x632. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-768x474. jpg 1098w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-password-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 571px) 100vw, 571px"/>

  Rys. 5 Wprowadzenie aktualnego hasła do programu ConfigTool

  Od tej pory program posiada aktualne dane logowania i możliwa jest konfiguracja wszystkich aktywnych urządzeń. Zgodnie z założeniami chcemy, aby urządzenia pracowały w docelowej sieci 192. Przewidziany zakres adresów IP dla urządzeń CCTV to 192. 204. Zaznaczamy wszystkie urządzenia (Rys. 6), następnie klikamy „Batch Modify IP”. W kolejnym oknie podajemy adres IP dla pierwszego urządzenia. W naszym przypadku jest to 192. 200. Pozostałe urządzenia otrzymają kolejne adresy IP tj. 201, 192. 202, 192. 203, 192. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-600x371. jpg" alt="" width="600" height="371" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-1024x633. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-768x475. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip-760x470. jpg 1098w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Rys. 6 Adresacja urządzeń w programie ConfigTool

  Adresacja urządzeń odbywa się w kolejności zgodnej z listą wyświetloną w programie ConfigTool. Jeśli chcemy, aby pierwszy adres został przypisany do rejestratora, to musi on znajdować się na początku listy. Pomocne jest sortowanie na podstawie typu urządzenia.

  Po zatwierdzeniu adresacji program nada im kolejno wybrane adresy IP. Prawidłowo zaadresowane urządzenia zostaną oznaczone na liście urządzeń (Rys. 7). pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-600x371. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-1024x633. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-768x474. jpg 1096w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/batchmodifyip2-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Rys. 7 Potwierdzenie wykonania procedury adresacji urządzeń

  Ostatnim krokiem jest odświeżenie listy urządzeń, aby zobaczyć ich aktualne adresy IP (Rys. 8). Mając już prawidłowo zainicjalizowane oraz zaadresowane urządzenia możemy przejść do docelowej konfiguracji rejestratora. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-600x370. jpg" alt="" width="600" height="370" srcset="https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-1024x632. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-768x474. jpg 1097w, https://www. pl/wsparcie/wp-content/uploads/2021/06/configtool-final-760x469. jpg 760w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px"/>

  Konfiguracja i ustawienia Beko Bcsa285k2s

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Beko Bcsa285k2s

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Beko Bcsa285k2s