Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3d Upfitters Temp Sensor

3D Upfitters Temp Sensor is an advanced temperature sensing system that helps users monitor the temperature of their 3D printers and other 3D printing equipment. It is designed to provide accurate and reliable temperature readings, so users can make sure their 3D printing materials are heated correctly to achieve optimal results. To ensure safety and correct usage, users must follow all instructions carefully when using 3D Upfitters Temp Sensor. This includes reading and understanding the user manual, making sure the power supply is correctly connected, and not exposing the sensor to extreme temperatures or high voltage. Additionally, users should be aware of any safety warnings or cautions listed in the manual and make sure to adhere to all safety precautions. By following the instructions and safety guidelines, users can ensure the safe and effective use of 3D Upfitters Temp Sensor.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3d Upfitters Temp Sensor

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyjsię sprzętowi, aby zapoznać się z nim, zanimspróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisowaćczy konserwować. Następujące komunikaty bezpieczeństwamogą występować w całej instrukcji lub nasprzęcie, aby ostrzec o potencjalnych ryzykach lub zwrócićuwagę na informacje, które wyjaśniają lub ułatwiająprocedurę.

To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy doostrzeżenia przed potencjalnym ryzykiem obrażeńciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatówbezpieczeństwa z tym symbolem, aby uniknąć potencjalnychobrażeń ciała lub śmierci.

Dodanie tego symbolu do komunikatówbezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, któremoże wywołać obrażenie ciała w przypadkuniestosowania się do instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku doprowadzi do śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzićdo śmierci lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmierciąbądź uszkodzeniem sprzętu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpiecznąsytuację, która w najgorszym przypadku może doprowadzićdo średniego lub niewielkiego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniemsprzętu.

PRZESTROGA

NOTYFIKACJA służy do określeniazachowań, niegrożących obrażeniem ciała.Symbol alertu bezpieczeństwa nie powinien być używanyz tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinienbyć instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowanywyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma SchneiderElectric nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, wynikającez nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcji lub zniestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowanypersonel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzęna temat budowy, instalacji, obsługi urządzeń elektrycznychi wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa,aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i unikaćich.

1 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Niniejsze instrukcje dostępne są również na stronie internetowej: PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami: NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń. Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji. - Podczas rozpakowywania i instalacji należy używać rękawic ochronnych. - Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności montażowej urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. - Instalacja i konserwacja musi być wykonywana przez wykwalifikowanego technika zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. - Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. - Zgodnie z przepisami urządzenie musi być uziemione. - Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. - Aby instalacja była zgodna z wymogami odpowiednich przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm. - Jeśli piekarnik jest wyposażony we wtyk, nie należy używać rozgałęziaczy. - Nie należy używać przedłużaczy. PL66

2 - Nie należy ciągnąć za przewód zasilania. - Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia. - Jeśli powierzchnia płyty indukcyjnej jest pęknięta, nie należy jej używać. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją indukcyjną). - Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go boso. - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń) są zabronione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień. - Urządzenie i jego dostępne części mogą podczas pracy silnie się nagrzewać. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. - Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia. - Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek urządzenia, ponieważ można się poparzyć. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie jego komponenty całkowicie nie wystygną. - Po zakończeniu ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia i pozwolić na stopniowe wyjście gorącego powietrza oraz pary z wnętrza komory. Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące PL67

3 powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. - Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawic. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów. - Nie ustawiać na urządzeniu i nie przechowywać w jego pobliżu żadnych materiałów łatwopalnych. W razie przypadkowego włączenia urządzenia mogłoby dojść do pożaru. - Nie należy podgrzewać ani gotować w urządzeniu hermetycznie zamkniętych słoików lub innych pojemników. Ciśnienie, które wytworzy się w środku, może doprowadzić do wybuchu słoika i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia. - Nie należy używać pojemników z tworzyw sztucznych. - Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu i oleju. - Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy. - Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp. ), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. W konsekwencji istnieje ryzyko, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną. - Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą. - Nie należy dotykać piekarnika w trakcie cyklu pirolizy. W trakcie cyklu pirolizy dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia. Przed cyklem czyszczenia należy usunąć z komory piekarnika nadmiar rozlanych płynów (dotyczy wyłącznie piekarników z funkcją pirolizy). - Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do tego piekarnika. - Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika nie należy używać środków ściernych ani ostrych skrobaków metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby. - Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. PL68

4 - Do przykrywania żywności w naczyniu do gotowania nie należy używać folii aluminiowej (dotyczy wyłącznie piekarników z naczyniem do gotowania w komplecie). Utylizacja urządzeń AGD - Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający. - Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem gminy, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. INSTALACJA Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie jakichkolwiek problemów skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją. PRZYGOTOWANIE MEBLA DO ZABUDOWY Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury (min. 90 C). Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika i dokładnie usunąć trociny i wióry. Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią piekarnika. PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się przy przedniej krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiczkach. Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 RR-F 3 x 1, 5 mm 2) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. ZALECENIA OGÓLNE Przed pierwszym użyciem: - Usunąć zabez kartonowe, folię oraz nalepki z akcesoriów. - Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do temperatury 200 C na ok. jedną godzinę. Pozwoli to na usunięcie woni materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych. Podczas eksploatacji: - Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, aby ich nie uszkodzić. - Nie opierać się na drzwiach i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie. - Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową. - Nie wlewać wody do środka rozgrzanego piekarnika; może to uszkodzić emaliowaną powierzchnię. - Nie przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię. - Sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez jego drzwi. - Nie narażać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych. PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Utylizacja opakowania Materiał z opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ( wyrzucać, lecz utylizować zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze. PL69). Części opakowania nie należy Utylizacja urządzenia - Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. - Właściwa utylizacja i złomowanie pomagają wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. - Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

5 Oszczędzanie energii - Nagrzewać urządzenie jedynie wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli lub w przepisie. - Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do, gdyż znacznie lepiej wchłaniają ciepło. - Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika. DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktów z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu () nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie nr 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej ("EMC"). INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK Piekarnik nie działa: Sprawdzić, czy jest zasilanie oraz czy piekarnik jest prawidłowo podłączony. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Drzwi są zablokowane: Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Ważne: Podczas trwania automatycznego czyszczenia drzwi są zablokowane. Odczekać do momentu automatycznego odblokowania (patrz rozdział Cykl czyszczenia piekarnika z funkcją piroliza). Elektroniczny programator nie działa: Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się litera " " oraz numer, należy się skontaktować z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy wtedy podać numer, który następuje po literze " ". SERWIS TECHNICZNY Przed skontaktowaniem się z serwisem: 1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w "Instrukcji wyszukiwania usterek". 2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy podać: krótki opis usterki; dokładny typ i model piekarnika; numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie Service na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej krawędzi komory piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiczkach). Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej; dokładny adres; numer telefonu. Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy). PL70

6 CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE Zewnętrzne części piekarnika WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych ani ściernych. Jeśli któryś z tych produktów wejdzie przez przypadek w kontakt z urządzeniem, należy niezwłocznie oczyścić go przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Powierzchnie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z mikrofibry. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką. Wnętrze piekarnika WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem uszkodzić emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach. Po każdym użyciu piekarnika odczekać, aż ostygnie, a następnie wyczyścić go (najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia (np. potrawy o dużej zawartości cukru). Stosować środki przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać zaleceń ich producenta. Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy stosować odpowiedni detergent w płynie. Aby ułatwić czyszczenie urządzenia, można zdemontować drzwi (patrz KONSERWACJA). Górna grzałka grilla (patrz KONSERWACJA) może zostać obniżona (tylko w niektórych modelach), aby ułatwić czyszczenie górnej części komory piekarnika. UWAGA: Podczas długiego potraw zawierających dużo wody (np. pizzy, warzyw itp. ) może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką. Akcesoria: Po każdym użyciu akcesoria należy zanurzyć w roztworze wody z płynem do mycia naczyń. Jeśli są jeszcze gorące, ubrać rękawice kuchenne. Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką. Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych paneli katalitycznych (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone): WAŻNE: Nie stosować detergentów antykorozyjnych lub ściernych, twardych szczotek oraz szorstkich gąbek do mycia naczyń, ani środków w aerozolu do mycia piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i pozbawić ją właściwości samoczyszczących. Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję Termoobieg z temperaturą 200 C i pozwolić, żeby pracował przez ok. 1 godzinę. Po zakończeniu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie gąbką usunąć ewentualne resztki potraw. KONSERWACJA OSTRZEŻENIE DEMONTAŻ DRZWI Aby wyjąć drzwi: 1. Całkowicie otworzyć drzwi. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące zawiasy (rys. 1). 3. Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały (A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (rys. 2). Ponowny montaż drzwiczek: 1. Włożyć zawiasy w obsady. Opuścić zaczepy po obu stronach. 4. Zamknąć drzwi. - Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą. - Czyszczenie piekarnika przeprowadzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest zimne. - Odłączyć urządzenie od zasilania. - Stosować rękawice ochronne. - Opisane czynności przeprowadzać przy zimnym urządzeniu. - Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego PL71

7 Rys. 1 Rys. 2 PRZESUNIĘCIE GÓRNEJ GRZAŁKI (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH) 1. Wyjąć boczne prowadnice półek (rys. 3). Lekko wysunąć grzałkę (rys. 4) i ją obniżyć (rys. 5). Aby z powrotem umieścić grzałkę na miejscu, podnieść ją, lekko pociągnąć do siebie i oprzeć na obsadach bocznych. Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 WYMIANA ŻARÓWKI Aby wymienić tylną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego. Odkręcić klosz (rys. 6), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz. Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego. Aby wymienić boczną żarówkę (jeśli urządzenie jest w nią wyposażone): 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego 2. Wyjąć boczne prowadnice półek, jeśli urządzenie jest w nie wyposażone (rys. 3) 3. Podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć klosz (rys. 7) 4. Wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) (rys. 8). 5. Z powrotem nałożyć klosz i docisnąć do ścianki, aby zaskoczył i zamknął się prawidłowo (rys. 9) 6. Z powrotem zamontować boczne prowadnice półek. 7. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 UWAGA: - Stosować wyłącznie żarówki 25-40W/230V, typ E-14, T300 C lub żarówki halogenowe 20-40W/230V, typ G9, T300 C - Żarówka użyta w urządzeniu jest przeznaczona specjalnie do urządzeń elektrycznych i nie jest odpowiednia do oświetlania pomieszczeń gospodarstwa domowego (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009). - Żarówki można zakupić w autoryzowanym serwisie. WAŻNE: - W razie stosowania żarówek halogenowych, nie wolno dotykać ich gołymi rękami. Na żarówce pozostają odciski palców, co może doprowadzić do późniejszego jej uszkodzenia. - Nie uruchamiać piekarnika, jeśli klosz nie jest z powrotem zainstalowany. PL72

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIKA PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE PATRZ CZĘŚĆ DOTYCZĄCA INSTALACJI 1. Panel sterowania 2. Grzałka górna/grill 3. Wentylator chłodzący (niewidoczny) 4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać! ) 5. Lampa 6. Grzałka okrągła (niewidoczna) 7. Wentylator 8. Rożen (jeśli jest w zestawie) 9. Dolna grzałka (ukryta) 10. Drzwi 11. Położenie półek (liczba półek wskazana jest z przodu piekarnika) 12. Ścianka tylna UWAGA: - Podczas wentylator chłodzący może się uruchamiać co jakiś czas, aby zmniejszyć pobór energii elektrycznej. - Po zakończeniu i wyłączeniu piekarnika wentylator chłodzący może nadal pracować przez pewien czas. - Po otwarciu drzwi piekarnika podczas grzałki się wyłączają. AKCESORIA W ZESTAWIE Rys. A Rys. B Rys. C A. RUSZT: służy do potraw lub jako półka, na której można umieścić formy, blachy bądź inne naczynia przeznaczone do w piekarniku. B. TACKA DO OCIEKANIA: służy do zbierania spływającego tłuszczu, gdy jest umieszczona pod rusztem, lub jako blacha do mięsa, ryb, warzyw, placków itp. C. WYSUWANE PROWADNICE: ułatwiają wsuwanie i wysuwanie akcesoriów. Liczba akcesoriów może się różnić w zależności od zakupionego modelu. AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie. PL73

9 WKŁADANIE RUSZTÓW ORAZ INNYCH AKCESORIÓW DO PIEKARNIKA 1. Włożyć ruszt poziomo, wygiętą częścią "A" do góry (rys. Inne akcesoria, np. blacha-ociekacz i blacha do, wkłada się częścią wygiętą na fragmencie płaskim "B" skierowaną do góry (rys. 2 OPIS PANELU STEROWANIA PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 1. POKRĘTŁO WYBORU FUNKCJI: włączanie/wyłączanie oraz wybór funkcji 2. POKRĘTŁO NAWIGACJI: poruszanie się po menu i zmienianie ustawionych wartości UWAGA: dwa pokrętła są wysuwane. Nacisnąć je na środku, aby wysunęły się z obsady. PRZYCISK: powrót do poprzedniego ekranu 4. PRZYCISK: wybór oraz potwierdzanie ustawień LISTA FUNKCJI Po ustawieniu pokrętła wyboru funkcji w dowolnej pozycji piekarnik się włączy: na wyświetlaczu pojawiają się funkcje lub podmenu powiązane z daną funkcją. Podmenu można wybrać po ustawieniu pokrętła w położeniu GRILL, SPECJALNE, USTAWIENIA, CHLEB/ PIZZA oraz AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PIEKARNIKA. UWAGA: Lista oraz opis funkcji - patrz tabela na stronie 79. OPIS WYŚWIETLACZA I H G F A E B C D A. Wizualizacja aktywnych grzałek dla różnych funkcji B. Symbole zarządzania czasem: timer, czas, godzina zakończenia, aktualna godzina C. Informacje o fabrycznie ustawionych funkcjach D. Wybrana funkcja automatyczna CHLEB/PIZZA E. Informacja o zamkniętych drzwiach piekarnika podczas funkcji automatycznego czyszczenia (pirolizy) F. Wewnętrzna temperatura piekarnika G. Funkcja automatycznego czyszczenia (pirolizy) (niedostępna w tym modelu) H. Przyrumienienie I. Funkcje specjalne: Rozmrażanie, Utrzymywanie w cieple, Wyrastanie, Eco termoobieg WŁĄCZANIE PIEKARNIKA - USTAWIANIE JĘZYKA Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ENGLISH Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. PL74

10 USTAWIANIE GODZINY Po ustawieniu języka należy ustawić godzinę na zegarze. Na wyświetlaczu migają dwie cyfry godziny. 1. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową godzinę. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienie; na wyświetlaczu migają cyfry minut. Pokrętłem nawigacji ustawić prawidłową wartość minut. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić. Aby zmienić bieżącą godzinę, np. po przerwie w dostawie prądu, patrz następny rozdział (USTAWIENIA). WYBÓR FUNKCJI PIECZENIA 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na wybraną funkcję: Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli widoczne wartości odpowiadają żądanym, nacisnąć przycisk. Aby je zmienić, należy postępować zgodnie z poniższym opisem. USTAWIANIE TEMPERATURY/MOCY GRILLA Aby zmienić temperaturę lub moc grilla, należy: 1. Ustawić żądaną wartość pokrętłem nawigacji. SZYBKIE NAGRZEWANIE 1. Wybrać funkcję szybkiego nagrzewania, ustawiając pokrętło przełącznika funkcji na symbol. Potwierdzić przyciskiem: na wyświetlaczu pojawią się ustawienia. Jeśli zaproponowana temperatura jest odpowiednia, nacisnąć przycisk. Aby zmienić temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w poprzednich tematach. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat PRE. Po osiągnięciu ustawionej temperatury na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wartość (np. 200 C) i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu nagrzewania piekarnik automatycznie wybiera funkcję grzania konwencjonalnego. W tym momencie można włożyć potrawę i rozpocząć pieczenie. Aby ustawić inną funkcję, należy ją wybrać za pomocą pokrętła wyboru funkcji. PL75

11 USTAWIANIE CZASU PIECZENIA Funkcja ta pozwala na pieczenie przez określony czas z zakresu od 1 minuty do maksymalnego czasu dozwolonego dla wybranej funkcji. Po upływie tego czasu piekarnik wyłącza się automatycznie. Po potwierdzeniu temperatury miga symbol. Pokrętłem regulacji ustawić żądany czas. Potwierdzić czas przyciskiem. USTAWIANIE CZASU ZAKOŃCZENIA/OPÓŹNIONE URUCHOMIENIE PROGRAMU WAŻNE: Dla następujących funkcji nie można ustawić opóźnienia rozpoczęcia programu: SZYBKIE NAGRZEWANIE, CHLEB/PIZZA. UWAGA: W tym ustawieniu wybrana temperatura jest osiągana stopniowo, przez co czasy wydłużają się nieco w porównaniu do wartości podanych w tabeli. Można ustawić żądaną godzinę zakończenia, opóźniając rozpoczęcie pracy piekarnika o maksymalnie 23 godziny i 59 minut. Jest to możliwe wyłącznie po ustawieniu czasu. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawia się godzina zakończenia (np. 15:45) i miga symbol. Aby opóźnić zakończenie, zmieniając (opóźniając) godzinę jego rozpoczęcia, należy: 1. Ustawić pokrętłem nawigacji godzinę, o której pieczenie ma się zakończyć (np. 16:00). Potwierdzić wybraną wartość przyciskiem: migają dwa punkty godziny zakończenia, informując, że ustawienie zostało przeprowadzone prawidłowo. Piekarnik automatycznie opóźni rozpoczęcie w taki sposób, aby zakończyć je o ustawionej godzinie. W każdym momencie można zmienić ustawione wartości (temperatura, poziom grilla, czas), wracając przyciskiem, zmieniając wartości pokrętłem nawigacji oraz potwierdzając przyciskiem. MINUTNIK Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony. Jest ona przydatna na przykład do kontrolowania czasu gotowania makaronu. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 23 godziny i 59 minut. Gdy pokrętło przełącznika funkcji jest ustawione na zero, wybrać żądany czas pokrętłem nawigacji. Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć odliczanie w dół. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się czas "END" i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Aby go przerwać, nacisnąć przycisk (na wyświetlaczu pojawia się aktualna godzina). BLOKADA PRZYCISKÓW Funkcja ta pozwala na zablokowanie działania wszystkich przycisków i pokręteł na panelu sterowania. Aby ją włączyć, należy jednocześnie nacisnąć przyciski oraz i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Jeśli jest aktywna, działanie przycisków jest zablokowane, a na wyświetlaczu pojawia się klucz Funkcję tę można włączyć również podczas. Aby ją wyłączyć, należy ponownie wykonać wyżej opisane czynności. Gdy blokada przed dziećmi jest włączona, piekarnik można wyłączyć, ustawiając pokrętło na 0 (zero). W takiej sytuacji jednak konieczne jest ponowne ustawienie wcześniej wybranej funkcji. PL76

12 WYBÓR FUNKCJI SPECJALNYCH Obrócić pokrętło wyboru funkcji do pozycji, aby przejść do podmenu zawierającego cztery funkcje specjalne. Aby je przejrzeć, wybrać i uruchomić jedną z nich, należy: 1. Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się komunikat "ROZMRAZANIE" oraz symbol tej funkcji. Pokrętłem nawigacji przewinąć listę funkcji: ROZMRAZANIE, UTRZYMYWANIE W CIEPLE, WYRASTANIE, ECO TERMOOBIEG. PRZYRUMIENIANIE W przypadku niektórych funkcji po zakończeniu na wyświetlaczu pojawia się propozycja przyrumienienia potrawy. Funkcję tę można włączyć tylko wtedy, gdy ustawiono czas. Po upływie czasu na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ABY ZARUMIENIC. Po naciśnięciu przycisku piekarnik rozpoczyna fazę przyrumieniania, która trwa 5 minut. Funkcję tę można wykonać jedynie dwa razy z rzędu. WYBÓR FUNKCJI CHLEB/PIZZA Ustawienie wskaźnika pokrętła funkcji na symbolu powoduje wyświetlenie podmenu automatycznych funkcji chleba oraz pizzy. Bread (Chleb) 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie napis "CHLEB" i AUTO. Wcisnąć, aby wybrać funkcję. Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 180 C do 220 C) i potwierdzić przyciskiem. Pokrętłem nawigacji ustawić żądany czas i wcisnąć, aby pieczenie się rozpoczęło. Pizza 1. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na symbolu: na wyświetlaczu pojawia się "CHLEB". Aby wybrać funkcję "PIZZA", należy: 2. Obrócić pokrętło nawigacji: na wyświetlaczu pojawi się napis "PIZZA". Pokrętłem nawigacji ustawić żądaną temperaturę (od 220 C do 250 C) i potwierdzić przyciskiem. PL77

13 USTAWIENIA Ustawić pokrętło przełącznika funkcji na symbolu, aby przejść do podmenu pięciu ustawień wyświetlacza, które można zmieniać. Język 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "LANGUAGE" (JEZYK) 2. Wcisnąć, aby przejść do ustawienia 3. Obracać pokrętłem nawigacji, aż zostanie wyświetlony żądany język, a następnie nacisnąć przycisk potwierdzenia. Zegar Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ZEGAR". Aby zmienić godzinę, patrz poprzedni rozdział (USTAWIENIE BIEŻĄCEJ GODZINY). Eco Po wybraniu trybu ECO (ustawienie "ON"), jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona, a po 3 minutach od przejścia w tryb gotowości wyświetlany jest zegar. Aby przywrócić wyświetlanie informacji na wyświetlaczu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić którymkolwiek pokrętłem 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "ECO". Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawień (WŁ. /WYŁ. ). Pokrętłem nawigacji wybrać żądane ustawienie i potwierdzić przyciskiem. Jeżeli podczas włączony jest tryb ECO, oświetlenie piekarnika zostanie wyłączone po 1 minucie od rozpoczęcia i włączone ponownie po każdym działaniu użytkownika. Sygnał dźwiękowy Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "TON". Jasność Aby zmienić jasność wyświetlacza, należy: 1. Obrócić pokrętło nawigacji w taki sposób, aby pojawił się napis "JASNOSC". Nacisnąć przycisk: na wyświetlaczu pojawi się cyfra Pokrętłem nawigacji zwiększyć lub zmniejszyć jasność i potwierdzić przyciskiem. PL78

14 TABELA OPISU FUNKCJI POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI OFF Do przerywania i wyłączania piekarnika. OŚWIETLENIE Do włączania i wyłączania oświetlenia wewnątrz piekarnika. SPECIALS (Specjalne) ROZMRAŻANIE UTRZYMYWANIE W CIEPLE WYRAS-TANIE ECO TERMOOBIEG KONWENCJONALNE PIECZENIE KONWEKCYJNE TERMOOBIEG PIECZENIE MAXI Do przyspieszania rozmrażania artykułów spożywczych. Zaleca się umieszczenie potrawy na środkowym poziomie. Zaleca się pozostawienie potrawy w opakowaniu, aby zapobiec wysuszeniu jej powierzchni. Pozwala utrzymać ciepło i chrupkość świeżo ugotowanych potraw (np. mięs, potraw smażonych, zapiekanek). Funkcja nie włącza się, gdy temperatura w piekarniku przekracza 65 C. Zapewnia optymalne wyrastanie różnych rodzajów ciast. Aby zachować jakość wyrastania, funkcja nie włączy się, gdy temperatura w komorze jest wyższa niż 40 C. Ciasto należy umieścić na 2. półce. Nie trzeba wstępnie nagrzewać piekarnika. Do na jednym poziomie nadziewanych pieczeni i mięs pociętych na kawałki. Funkcja ta wykorzystuje przerywany, delikatny nadmuch wentylatora, zapobiegający nadmiernemu przesychaniu potraw. W przypadku tej funkcji ECO podczas oświetlenie pozostaje wyłączone. Można je tymczasowo włączyć ponownie, naciskając przycisk potwierdzenia. Aby maksymalnie zwiększyć wydajność energetyczną zaleca się, aby nie otwierać drzwiczek piekarnika podczas. Zaleca się korzystanie z poziomu 3. Do dowolnego rodzaju potraw na jednej półce. Należy używać 3. półki. Do pizz, tart warzywnych i mięsnych oraz ciast z mokrym nadzieniem należy natomiast używać poziomu 1. lub 2. Nie trzeba nagrzewać piekarnika. Do mięs i ciast z płynnym nadzieniem (słonych i słodkich) na jednej półce. Do różnych potraw (np. ryb, warzyw, ciasta) w jednej temperaturze na maksymalnie trzech półkach jednocześnie. Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw. Gdy pieczenie odbywa się tylko na jednej półce, należy korzystać z 2. poziomu. W przypadku na dwóch półkach należy używać 1. i 4. poziomu, a w przypadku na trzech półkach 1., 3. i 5. Do dużych kawałków mięs (powyżej 2, 5 kg). Korzystać z 1. poziomu w zależności od wielkości mięsa. Zaleca się obrócenie mięsa podczas w celu zapewnienia równomiernego przyrumienienia. Zaleca się podlewanie mięsa od czasu do czasu w celu zapobieżenia jego wysuszeniu. PL79

15 GRILL TURBO GRILL USTAWIENIA CHLEB/PIZZA SZYBKIE NAGRZEWANIE POKRĘTŁO PRZEŁĄCZNIKA FUNKCJI Do plastrów mięsa, szaszłyków, kiełbasek; do zapiekania warzyw oraz przyrumieniania chleba. Zaleca się umieszczenie potrawy na poziomie 4. lub 5. Podczas grillowania mięs zaleca się używanie blachyociekacza, na której będzie się zbierał kapiący tłuszcz. Umieścić blachę na 3. lub 4. poziomie i wlać do niej około pół litra wody. Podczas drzwi piekarnika muszą być zamknięte. Do dużych kawałków mięsa (udziec, rostbef, kurczak). Umieścić potrawę na środkowym poziomie. Zaleca się stosowanie blachyociekacza, która będzie zbierała ociekający tłuszcz. Umieścić blachę na 1. Wraz z tą funkcją można stosować rożen, jeśli jest w zestawie. Ustawianie wyświetlacza (język, czas, jasność, głośność sygnału dźwiękowego, tryb eko). Do różnych rodzajów i wielkości pizzy oraz chleba. W ramach tej funkcji istnieją dwa programy o fabrycznych ustawieniach. Wystarczy tylko wskazać żądane wartości (temperatura oraz czas), a piekarnik automatycznie przeprowadzi optymalny cykl. Nagrzać wstępnie piekarnik i umieścić ciasto na poziomie 2. Do szybkiego nagrzewania piekarnika. Aby ustawić inną funkcję, należy skorzystać z pokrętła przełącznika funkcji. PL80

16 TABELA PIECZENIA Przepis Funkcja Nagrzewanie Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Ciasta drożdżowe Ciasta z nadzieniem (sernik, strucla, szarlotka) Ciastka / tarteletki Pączki Bezy - 2/ Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do lub forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: ruszt Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na * Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast PL81

17 Przepis Funkcja Nagrzewanie Chleb / pizza / focaccia Bread (Chleb) (Chleb) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) - 1/ * Tak Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Pizza Mrożona pizza Tarta warzywa+mięs o (tarty warzywne, quiche lorraine) Nadziewane ciasto francuskie / przekąski z ciasta ptysiowego Lasagne / Makaron zapiekany / Cannelloni / Potrawy z formy Baranina / cielęcina / wołowina / wieprzowina 1kg (Pizza) Tak Ociekacz/blacha do ciast PL82 Półka 3: tacka do ociekania / blacha do ciast lub ruszt Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast - 2/ Forma do ciasta na * * Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast + tortownica Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Półka 5: forma do ciasta na Półka 3: forma do ciasta na Półka 1: tacka do ociekania / blacha do ciast Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na

18 Przepis Funkcja Nagrzewanie Kurczak / królik / kaczka 1kg Indyk / gęś 3 kg Ryba pieczona / potrawy pieczone w papierze (filet, w całości) Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany) Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha na Tosty (wysoka) 3 6 Ruszt Filety / kawałki ryb Kiełbaski / szaszłyki / żeberka / hamburgery Kurczak pieczony 1 1, 3 kg Krwisty rostbef 1kg Udziec jagnięcy / golonka Pieczone ziemniaki Zapiekane warzywa (średnia) (średnio - wysoka) (średnia) (wysoka) (średnia) (średnia) (średnia) (wysoka) Lasagne i mięso * Mięso i ziemniaki Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * Akcesoria i uwagi Półka 4: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 3: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: ruszt (obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Półka 2: rożen (jeśli jest w zestawie) Półka 1: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Ociekacz / blacha do ciasta (w razie potrzeby obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu) Blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na PL83

19 Przepis Funkcja Nagrzewanie Ryba i warzywa * Pełne danie: Tarta (poziom 5) / lasagne (poziom 3) / mięso (poziom 1) Pieczenie nadziewane Kawałki mięsa (królik, kurczak, jagnię) Poziom (od dołu) Temp. ( C) Czas (min) * * * Akcesoria i uwagi Półka 4: blacha na Półka 1: blacha-ociekacz lub blacha na Poziom 5: naczynie na Poziom 3: naczynie na Poziom 1: blacha-ociekacz lub naczynie na Blacha-ociekacz lub blacha na Blacha-ociekacz lub blacha na * Podany czas jest orientacyjny. Potrawę można wyjąć z piekarnika po innym czasie, w zależności od własnych preferencji. PL84

20 SPRAWDZONE PRZEPISY (zgodnie z normą IEC: oraz DIN:07:07) Przepis Funkcja Nagrzewanie IEC: Kruche ciastka IEC: Ciasteczka IEC: Biszkopt beztłuszczowy IEC: Dwa jabłeczniki IEC: Poziom (od dołu) Tost** - 5 IEC: Hamburgery** - 5 DIN: Jabłecznik, ciasto drożdżowe DIN: Pieczeń wieprzowa DIN:07 załącznik C Placek Temp. ( C) Czas (min) Akcesoria i uwagi Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Forma do ciasta na Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na - 2/ Forma do ciasta na (wysoka) 3 (wysoka) 3 6 Ruszt Półka 4: forma do ciasta na Półka 1: forma do ciasta na Półka 5: ruszt (obrócić potrawę po upływie połowy czasu) Półka 4: blacha-ociekacz napełniona wodą Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do Półka 2: blacha-ociekacz Blacha-ociekacz / blacha do Półka 4: blacha do Półka 1: blacha-ociekacz / blacha do W tabeli podano zalecane funkcje i temperatury umożliwiające uzyskanie optymalnych rezultatów dla wszystkich przepisów. Jeśli pieczenie ma przebiegać tylko na jednej półce z użyciem termoobiegu, należy umieścić potrawę na drugiej półce i wybrać temperaturę zalecaną dla funkcji "TERMOOBIEG" na więcej niż jednej półce. PL85

21 Informacje w tabeli nie uwzględniają używania prowadnic. Testy należy wykonywać bez prowadnic. ** W przypadku grillowania zaleca się pozostawienie 3 4 cm wolnej przestrzeni od przedniej krawędzi rusztu, aby ułatwić jego wyjęcie. Klasa wydajności energetycznej (zgodnie z EN:) Aby wykonać test, należy użyć odpowiedniej tabeli. Zużycie energii i czas nagrzewania wstępnego Aby przeprowadzić test, należy wybrać funkcję SZYBKIE NAGRZEWANIE. PL86

22 RADY I SUGESTIE Sposób czytania tabeli Tabela podaje najlepszą funkcję dla określonej potrawy oraz informację, czy należy ją piec na jednej czy kilku półkach jednocześnie. Temperatury dotyczą momentu włożenia potrawy do piekarnika, za wyjątkiem nagrzewania (gdy jest przewidziane). Temperatury oraz czasy są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju akcesoriów. Początkowo należy stosować najniższe sugerowane wartości, a jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie oraz, w miarę możliwości, blach lub form do z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia lub akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub ceramiczne. Czas nieco się wtedy wydłuży. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w tabeli, dotyczących wyboru akcesoriów i ich rozmieszczenia na odpowiednich półkach. Jednoczesne pieczenie różnych potraw Korzystając z funkcji "TERMOOBIEG", można jednocześnie piec różne potrawy wymagające tej samej temperatury (np. ryby i warzywa), umieszczając je na różnych półkach. Potrawy wymagające krótszego należy wyjąć wcześniej, a pozostawić te, które wymagają dłuższego. Desery - Delikatne desery należy piec z wykorzystaniem funkcji konwencjonalnego tylko na jednym poziomie. Stosować formy z ciemnego metalu i stawiać je zawsze na dostarczonym wraz z piekarnikiem. Do na kilku poziomach należy wybierać funkcję termoobiegu i ustawiać formy na w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować. - Aby sprawdzić, czy ciasto drożdżowe jest już gotowe, włożyć drewniany patyczek w najwyższym miejscu ciasta. Jeśli patyczek pozostaje suchy, ciasto jest gotowe. - Jeśli stosowane są formy z nieprzywierającą powłoką, ciasto może nierówno wyrosnąć po bokach. - Jeśli ciasto opada w trakcie, następnym razem należy użyć niższej temperatury, zmniejszyć ilość płynu lub delikatniej mieszać ciasto. - Ciasta z soczystym nadzieniem (serniki, ciasta owocowe) wymagają funkcji "PIECZ. KONWEKCYJNE". Jeśli spód ciasta jest zbyt wilgotny, należy skorzystać z niższej półki i wyłożyć spód bułką tartą lub pokruszonymi herbatnikami przed włożeniem nadzienia. Mięso - Można stosować dowolne blachy lub naczynia żaroodporne, dopasowane do rozmiarów pieczonego mięsa. W przypadku pieczeni zaleca się wlanie na dno naczynia nieco bulionu i polewać nim mięso podczas, aby dodać smaku. Gdy pieczeń jest już gotowa, zostawić ją w piekarniku na ok min lub zawinąć w folię aluminiową. - Przygotowując mięso do grillowania należy pamiętać, że najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy kawałki mają tę samą grubość. Bardzo grube kawałki mięsa wymagają dłuższego. Aby zapobiec przypaleniu powierzchni mięsa, należy je odsunąć od grzałki grilla i umieścić ruszt na niższym poziomie. Obrócić mięso po upływie dwóch trzecich czasu. Zaleca się stosowanie blachy-ociekacza, która będzie zbierała ściekające soki należy do niej wlać pół litra wody i umieścić bezpośrednio pod rusztem, na którym ułożone jest mięso do grillowania. W razie potrzeby uzupełniać wodę. Rożen (dostępny tylko w niektórych modelach) Służy do dużych kawałków mięsa i drobiu, umożliwiając ich równomierne dopieczenie. Wsunąć mięso na szpikulec rożna, obwiązując go sznurkiem kuchennym (w przypadku kurczaka) i upewnić się, że jest unieruchomione przed włożeniem szpikulca do gniazda na przedniej ściance piekarnika, po czym oprzeć go na odpowiednim wsporniku. Aby zmniejszyć ilość dymu i zebrać spływające soki, zaleca się umieszczenie na najniższej półce blachy-ociekacza, do której należy wlać pół litra wody. Szpikulec posiada plastikowy uchwyt, który należy zdjąć przed rozpoczęciem i z którego należy skorzystać po jego zakończeniu, aby wyjąć mięso z piekarnika bez ryzyka poparzenia. Pizza Lekko nasmarować blachę tłuszczem, aby spód pizzy był bardziej chrupiący. Po upływie dwóch trzecich czasu nałożyć na pizzę mozzarellę. Funkcja wyrastania ciasta (dostępna tylko w niektórych modelach) Przed umieszczeniem ciasta w piekarniku zaleca się przykrycie go wilgotną ściereczką. W przypadku użycia tej funkcji czas wyrastania skraca się o około jedną trzecią w porównaniu do wyrastania w temperaturze pokojowej (20 25 C). Czas wyrastania 1 kg ciasta na pizzę to ok. jedna godzina. PL87

1

2

3 WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 3 PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWA- NIA URZĄDZENIA. Zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić najlepsze osiągi urządzenia. OSTRZEŻENIE Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. OSTROŻNIE Ignorowanie wskazówek, oznaczonych w ten sposób, może doprowadzić do mniejszych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. OSTRZEŻENIE Instalacja lub naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby może spowodować zagrożenie dla ciebie i innych. Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela autoryzowanego serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Informacje zawarte w instrukcji obsługi są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego, zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe. Niezrozumienie lub nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji w tym podręczniku może doprowadzić do niesprawności urządzenia, uszkodzenia mienia, obrażeń i/lub śmierci. Gdy kabel zasilający ma być wymieniony, jego wymiana może być wykonywane tylko przez autoryzowany personel przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Użyj standardowego przerywacza obwodu i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w czasie instalacji lub przenoszenia klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy używać wtyczki i gniazdka ze złączem uziemienia. Należy dokładnie zamocować panel i pokrywę skrzynki sterującej. Nie przestrzeganie tego może spowodować wybuch lub pożar. Zainstaluj dedykowane gniazdko elektryczne i przerywacz obwodu przed użyciem klimatyzatora. Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego. Jeśli kabel zasilania ma rysy albo zdartą lub uszkodzoną izolację, musi być wymieniony. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar. Zachowaj ostrożność w czasie odpakowywania i instalowania klimatyzatora. Nie instaluj klimatyzatora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie mógł by spaść. Może to spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Używanie łatwopalnego gazu (azot) do inspekcji wycieku oraz oczyszczanie powietrza za pomocą sprężonego powietrza lub gazu palnego może spowodować pożar lub wybuch.

4 WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA Praca Nie należy pozostawiać włączonego klimatyzatora na długi czas, gdy wilgotność jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostają otwarte. Nie przestrzeganie tego może spowodować uszkodzenie urządzenia. Upewnij się, że kabel zasilania nie może być pociągnięty lub uszkodzony w czasie pracy klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Nie włączać lub wyłączać klimatyzatora poprzez przyłączenie lub odłączenie wtyczki zasilającej. Nie należy dotykać, obsługiwać ani naprawiać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy umieszczać grzejników ani urządzeń grzewczych w pobliżu kabla zasilającego. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy dopuszczać do zalania wnętrza klimatyzatora wodą. Może to spowodować pożar lub wybuch. Nie pozostawiać substancji palnych, takich jak benzyna, benzen, lub rozpuszczalnik, w pobliżu klimatyzatora. Nie używać klimatyzatora przez zbyt długi okres czasu w małym pomieszczeniu bez wentylacji. Regularnie wentylować pomieszczenie. W przypadku wycieku gazu dokładnie wywietrzyć pomieszczenie przed uruchomieniem klimatyzatora. Odłączyć wtyczkę zasilania w przypadku gdy z klimatyzatora wydobywa się niepokojący hałas, zapach lub dym. Zatrzymać pracę i zamknąć okno w przypadku burzy lub huraganu. Jeżeli jest to możliwe, usunąć produkt z okna zanim nadciągnie huragan. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym, jeżeli doszło do zalania klimatyzatora w czasie powodzi. Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie gdy klimatyzator i urządzenie grzewcze pracują równocześnie. Nie przestrzeganie tego może spowodować pożar, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Wyłączyć główny wyłącznik zasilania i odłączyć wtyczkę zasilającą przed rozpoczęciem czyszczenia lub naprawy klimatyzatora. Nie przestrzeganie tego może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Odłączyć wtyczkę zasilającą, jeżeli klimatyzator nie jest używany przez dłuższy okres czasu. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na klimatyzatorze. Może to spowodować awarię urządzenia. W celu wyczyszczenia wnętrza urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie wolno stosować agresywnych detergentów, które powodują korozję lub uszkodzenie urządzenia. Detergenty agresywne mogą być także przyczyną usterek urządzenia, pożaru lub porażenia prądem. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy umożliwiać dzieciom zabawy urządzeniem.

5 WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 5 ŻNIE Instalacja Upewnij się, czy nie ma wycieku czynnika chłodniczego po instalacji lub naprawie klimatyzatora. Zainstaluj odpowiednio przewód odpływu skroplin. Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie. Jednostkę zewnętrzną należy zainstalować w miejscu, gdzie jej hałas ani wyrzucane powietrze nie będą przeszkadzać sąsiadom. Nie przestrzeganie tego może spowodować konflikt z sąsiadami. Sprzęt powinny przenosić min. 2 osoby lub wózek widłowy. Może to spowodować poważne obrażenia. Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie może być ono narażone na bezpośredni wiatr morski (kropelki słonej wody). Praca Nie wystawiać ludzi, zwierząt ani roślin na zimny lub gorący podmuch powietrza z klimatyzatora. Nie należy używać urządzenia do celów specjalnych, takich jak przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, nie precyzyjny system klimatyzacyjny. Może to spowodować śmierć, porażenie elektryczne lub pożar. Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza. Może to spowodować wybuch lub awarię urządzenia. Nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników w czasie czyszczenia klimatyzatora, ani nie spryskiwać go wodą. Użyć miękkiej ściereczki. Może to spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora po wyjęciu filtra powietrza. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na klimatyzatorze. Po czyszczeniu filtr należy zawsze poprawnie zamocować. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie należy pić skroplin odprowadzonych z urządzenia. Może to spowodować poważne komplikacje zdrowotne. Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji klimatyzatora na wysokości. Nie mieszać baterii pilota zdalnego sterowania z bateriami innego typu oraz nie mieszać baterii nowych ze zużytymi. Nie należy ładować ani rozbierać baterii. Nie przestrzeganie tego może spowodować wybuch, pożar lub poważne obrażenia. Zaprzestać używania pilota zdalnego sterowania w przypadku wycieku baterii. Jeżeli ciecz z wycieku baterii dostała się na ubranie lub skórę, umyć ją czystą wodą. Nie przestrzeganie tego może być przyczyną poważnych obrażeń. W przypadku połknięcia cieczy z wycieku baterii, przepłukać starannie usta i skontaktować się z lekażem. Nie przestrzeganie tego może być przyczyną poważnych komplikacji zdrowotnych. Zakresy pracy Poniższa tabela podaje zakresy temperatury w których może pracować klimatyzator. Tryb Temperatura wewnętrzna Temperatura zewnętrzna Chłodzenie 18 C~32 C -10 C~48 C Ogrzewanie 16 C~30 C -10 C~24 C

6 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI POLSKI 2 WSKAZÓWKI DOT. OSZCZĘDNOŚCI ENER- GII 3 WAŻNE INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA 7 PRZED UŻYCIEM 7 Składniki 8 Korzystanie z pilota 9 - Wkładanie baterii 9 - Instalowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania 10 FUNKCJE PODSTA- WOWE 10 Chłodzenie pomieszczenia 10 Ogrzewanie pomieszczenia 10 Usuwanie wilgoci 11 Przewietrzanie pomieszczenia 11 Ustawianie prędkości wentylatora 11 Ustawianie kierunku przepływu powietrza 11 Ustawianie timera 11 - Ustawianie aktualnego czasu 12 - Automatycznie włączanie klimatyzatora w ustawionym czasie 12 - Automatycznie wyłączanie klimatyzatora w ustawionym czasie 12 - Anulowanie ustawienia timera 12 - Ustawianie trybu zasypiania 13 FUNKCJE ZAAWANSO- WANE 13 Szybka zmiana temperatury w pomieszczeniu 13 Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu 13 - Automatyczne czyszczenie 14 Praca Auto 14 Automatyczne przełączanie 14 Stilte-modus 15 Energiecontrole-modus 15 Jasność wyświetlacza 15 Obsługa klimatyzatora bez pilota 16 Automatycznie ponowne uruchomienie klimatyzatora 17 KONSERWACJA 18 Czyszczenie filtra powietrza 18 Czyszczenie Filtr ochronny 3M Micro Protection 19 ROZWIĄZYWANIE PRO- BLEMÓW 19 Funkcja samo-diagnostyki 19 Przed wezwaniem serwisu

7 PRZED UŻYCIEM 7 Filtr powietrza Wlot powietrza Przycisk zał. / wył. (ON/ OFF) Kratka przednia Filtr ochronny 3M Micro Protection Wylot powietrza Żaluzja pionowa Łopatka pozioma Wskaźnik pracy Odbiornik sygnał u * Funkcja ta może ulec zmianie w zależności rodzaju modelu. Liczba i rozmieszczenie wskaźników pracy może się różnić w zależności od modelu klimatyzatora. Otwory wlotowe powietrza Otwory wydmuchu powietrza Instalacja rurowa czynnika chłodniczego Wąż skroplin Przewód łączący Płyta podstawy * Funkcja ta może ulec zmianie w zależności rodzaju modelu.

8 8 Korzystanie z pilota Pilot zdalnego sterowania / 4 Przycisk wentylatora: Wyświetlacz l _ Przycisk automatycznego trybu zasypiania*: Przyciski regulacji temperatury: Panel sterowania Przycisk wł. /wył. : g L f A C D B M i H Przycisk prędkości wentylatora wewnętrznego: Przycisk wyboru trybu pracy*: A B C Przycisk chłodzenia/ogrzewania Jet*: Przycisk kierunku przepływu powietrza: D k S Przycisk wyświetlania temperatury: m n Przycisk timera: C B H p r \ I J J Przycisk nawigacji i funkcji*: I J J Przycisk ustawiania/kasowania: Przycisk zerowania: Przycisk PODŚWIETLENIA:

9 PRZED UŻYCIEM 9 Wkładanie baterii Przed użyciem pilota należy włożyć baterie. Typ baterii to AAA (1, 5 V). 1 Zdejmij pokrywę baterii. 3 Umocuj uchwyt dokręcając dwie śruby za pomocą śrubokręta. 4 Wsuń pilota do uchwytu. 2 Włóż nowe baterie + i - upewnij się, że została zachowana właściwa biegunowość. Sposób działania 3 Załóż ponownie pokrywę baterii. W celu użycia pilota skieruj go w stronę odbiornika sygnału na dole klimatyzatora. Jeśli ekran wyświetlacza pilota zacznie blaknąć, wymienić obie baterie. Instalowanie uchwytu pilota zdalnego sterowania Zainstaluj uchwyt w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby chronić pilota. 1 Wybierz bezpieczne i łatwo dostępne miejsce. 2 Zdejmij samoprzylepną folię ochronną znajdującą się tyłu uchwytu przed zamocowaniem go do ściany. Pilot może sterować tez innymi urządzeniami, jeżeli zostanie skierowany w ich stronę. Upewnij się, aby kierować pilota w stronę odbiornika sygnału klimatyzatora. Użyć miękkiej szmatki do czyszczenia nadajnika i odbiornika sygnału dla ich właściwej pracy.

10 10 FUNKCJE PODSTAWOWE (Chłodzenie) 1 Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie. 2 Naciskaj wielokrotnie f, aby wybrać chłodzenie. - Na ekranie jest wyświetlony symbol A. 3 Naciśnij G lub H, aby nastawić żądaną temperaturę. - Zakres temperatur wynosi od 16 C do 30 C Modele tylko chłodzące nie mają tej funkcji. - Zakres temperatur wynosi od 18 C do 30 C. Tryb ten powoduje usuwanie nadmiaru wilgoci z powietrza w miejscach o dużej wilgotności lub w okresach deszczowych tak, aby zapobiec powstawaniu pleśni. W trybie tym temperatura w pomieszczeniu oraz prędkość wentylatora ustawiane są automatycznie tak, aby osiągnąć optymalny poziom wilgotności. 1 Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie. 2 Naciskaj wielokrotnie f, aby wybrać tryb osuszania. - Na ekranie jest wyświetlony symbol D. 2 Naciskaj wielokrotnie f, aby wybrać Ogrzewanie. - Na ekranie jest wyświetlony symbol B. W tym trybie nie możesz nastawić temperatury pomieszczenia, ponieważ jest ona dobierana automatycznie. Dodatkowo temperatura pomieszczenia nie jest wyświetlana.

11 FUNKCJE PODSTAWOWE 11 Przewietrzanie pomieszczenia (operacja cyrkulacji powietrza) W trybie tym pomieszczenie jest przewietrzane bez zmiany temperatury powietrza. W trybie cyrkulacji powietrza zapala się lampka chłodzenia. 2 Naciskaj wielokrotnie /, aby wybrać tryb przewietrzania. - Na ekranie jest wyświetlony symbol E. 3 Naciśnij g, aby ustawić prędkość wentylatora. Ustawianie prędkości wentylatora 1 Naciśnij g, aby ustawić prędkość wentylatora. - Wybierz R, jeżeli chcesz powietrze naturalne. Prędkość wentylatora dobierana jest automatycznie. Ustawianie kierunku przepływu powietrza 1 Aby ustawić kierunek przepływu powietrza poziomo, naciskaj wielokrotnie i i wybierz żądany kierunek. - Wybierz H, aby automatycznie ustawić kierunek przepływu powietrza. Ustawianie pionowego kierunku przepływu powietrza może nie być dostępne w zależności od modelu. Ustawianie owiewki kierującej powietrza w sposób dowolny może spowodować uszkodzenie produktu. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora, rozpocznie on pracę z wcześniej ustawionym kierunkiem przepływu powietrza, tak więc łopatka kierująca powietrze może nie odpowiadać ikonie wyświetlonej na pilocie. W takim przypadku naciśnij i aby ponownie ustawić kierunek przepływu powietrza. Ustawianie timera Możesz użyć funkcji timera w celu oszczędności energii, i wydajniejszego użytkowania klimatyzatora. Ustawianie aktualnego czasu 1 Naciśnij i przytrzymaj p na dłużej niż 3 sekundy. - Ikona AM/PM zacznie migać na dole ekranu wyświetlacza.

12 12 FUNKCJE PODSTAWOWE 2 Naciśnij E lub F w celu zatwierdzenia minut. 3 Naciśnij p, aby zakończyć. Automatycznie włączanie klimatyzatora w ustawionym czasie 1 Naciśnij m. - Poniższa Ikona zacznie migać na dole ekranu wyświetlacza. 2 Naciśnij E lub F w celu zatwierdzenia minut. Anulowanie ustawienia timera 1 Naciśnij E lub F, aby wybrać ustawienie timera do anulowania. 2 Naciśnij p. - Aby anulować wszystkie ustawienia, naciśnij p. Ustawianie trybu zasypiania Użyj trybu zasypiania, aby klimatyzator został automatycznie wyłączony po zaśnięciu. 2 Naciśnij l. 3 Naciśnij E lub F w celu zatwierdzenia godziny (do 7 godzin). 4 Naciśnij p, aby zakończyć. - W trybie zasypiania na ekranie jest wyświetlony symbol T. Automatycznie wyłączanie klimatyzatora w ustawionym czasie 1 Naciśnij n. W trybach chłodzenia i odwilżania, temperatura jest podnoszona o 1 C po 30 minutach, a następnie o jeszcze 1 C po kolejnych 30 minutach, aby zapewnić komfortowy sen. Temperatura wzrasta o wartość do 2 C w stosunku do temperatury zadanej.

13 13 FUNKCJE ZAAWANSOWANE Szybka zmiana temperatury w pomieszczeniu (chłodzenie/grzanie Jet) Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu Automatyczne czyszczenie 1 2 h 1 2 H J

14 14 FUNKCJE ZAAWANSOWANE Praca Auto (Sztuczna inteligencja) Modele z samym chłodzeniem W tym trybie prędkość wentylatora i temperatura są dobierane automatycznie w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. 2 Naciskaj wielokrotnie f, aby wybrać pracę automatyczną. 3 Naciśnij E lub F, aby wybrać żądany kod pracy, jeżeli temperatura jest wyższa lub niższa od żądanej. Kod Opis 2 Ochłodź Lekko ochłodź Utrzymaj temperaturę pomieszczenia Lekko ogrzej Ogrzej W tym trybie nie można ustawić prędkości wentylatora, ale można ustawić owiewkę kierującą, aby się obracała automatycznie. Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od modelu. Automatyczne przełączanie Ta funkcja automatycznie przełącza tryb pracy, aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę zadaną ±2 C. 2 Naciskaj wielokrotnie f, aby wybrać Automatyczne przełączanie. - Na ekranie jest wyświetlony symbol C. 3 Naciśnij E lub F, aby nastawić żądaną temperaturę. 4 Naciskaj wielokrotnie g, aby ustawić prędkość wentylatora. Tryb cichy Służy do zapobiegania potencjalnym skargom osób mieszkających w pobliżu poprzez redukcję hałasu z urządzeń zewnętrznych. Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia zewnętrznego znajdującego się w trybie chłodzenia i ogrzewania jest niższy o 3 db w porównaniu z hałasem znamionowym. 2 Naciśnij przycisk C. - Na wyświetlaczu pojawi się symbol I. Funkcja Tryb cichy dostępna jest przy poniższym ustawieniu temperatury - Chłodzenie możliwy zakres temperature: wewnątrz 18 C(64 F) ~ 30 C (86 F), na zewnątrz 18 C (64 F) ~ 43 C (109 F). - Ogrzewanie możliwy zakres temperature: wewnątrz 16 C (60 F) ~ 30 C (86 F), na zewnątrz 6 C (43 F) ~ 24 C (75 F).! Ustawienie dostępne tylko, gdy urządzenie jest włączone. Z trybów Cichy i E/Sterowanie nie można korzystać jednocześnie. Jeśli w trybie cichym zostanie włączony tryb E/Sterowanie, tryb cichy wyłącza się i działa wyłączine tryb E/Sterowanie. Po wyborze trybu cichego wydajność może wzrosnąć. Ta funkcja nie może być używana w trybach Cyrkulacja powietrza i Wilgotność.

15 FUNKCJE ZAAWANSOWANE 15 Tryb kontroli energii Ma na celu oszczędzanie energii. (Ustawienie dostępne w trybie chłodzenie powietrza). Krok 1 wejście: Zużycie energii w trybie chłodzenia jest o 25% niższe w porównaniu z wydajnością znamionową. Krok 2 wejście: Zużycie energii w trybie chłodzenia jest o 50% niższe w porównaniu z wydajnością znamionową. 2 Naciśnij przycisk B. - Na wyświetlaczu pojawi się symbol J. Krok 1 wejście Jasność wyświetlacza Możesz ustawić jasność wyświetlacza jednostki wewnętrznej 1 Naciskaj wielokrotnie \, aby ustawić jasność na żądanym poziomie. Obsługa klimatyzatora bez pilota Możesz użyć przycisku On/Off na jednostce wewnętrznej do obsługi klimatyzatora, gdy pilot nie jest dostępny. Jednakże prędkość wentylatora jest ustawiona na wysoką. 1 Otwórz pokrywę przednią. - Lekko unieś obie strony pokrywy. Funkcja Tryb kontroli energii dostępna jest przy poniższym ustawieniu temperatury - Chłodzenie możliwy zakres temperature: wewnątrz 18 C(64 F) ~ 30 C (86 F), na zewnątrz 21 C (69. 8 F) ~ 32 C (89. 6 F) - Ogrzewanie możliwy zakres temperature: wewnątrz 16 C (60 F) ~ 30 C (86 F), na zewnątrz 6 C (43 F) ~ 24 C (75 F).! Krok 2 wejście Może być używana w trybie Chłodzenie. Za każdym razem, gdy na pilocie zdalnego sterowania naciśniesz E/Sterowanie, funkcje 1Step i 2Step zostają zwolnione, powtórzone i włączone. Żądana temperature pojawia się na 5 sek. * Funkcja ta może ulec zmianie w zależności rodzaju modelu. 2 Naciśnij przycisk On/Off. ON/ OFF * Funkcja ta może ulec zmianie w zależności rodzaju modelu.

16 16 FUNKCJE ZAAWANSOWANE - Dla modeli z chłodzeniem i ogrzewaniem, tryb pracy jest zmieniany w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Temp. pomieszczenia Temp. zadana Tryb pracy 2 Naciśnij przycisk On/Off i przytrzymaj go przez 6 sekund. - Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe a lampka zabłyśnie 6 razy. Poniżej 21 C 24 C Ogrzewanie Powyżej 21 C i poniżej 24 C 23 C Odwilżanie ON/ OFF Powyżej 24 C 22 C Chłodzenie - Dla modeli z samym chłodzeniem, temperatura jest ustawiona na 22 C. - Aby ponownie aktywować tę funkcję, naciśnij przycisk On/Off i przytrzymaj go przez 6 sekund. Urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe a niebieska lampka zabłyśnie 4 razy. Automatycznie ponowne uruchomienie klimatyzatora Jeżeli klimatyzator jest ponownie włączony po awarii zasilania, funkcja ta przywraca poprzednie jego ustawienia. ta funkcja jest ustawiona fabrycznie. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk On/Off na 3-5 sekund zamiast na 6, urządzenie przełączy się do trybu testowego. W trybie testowym urządzenie wydmuchuje silny strumień powietrza chłodzącego przez 18 minut, a następnie są przywracane ustawienia fabryczne. Praca wymuszona 1 Otwórz pokrywę przednią.

17 KONSERWACJA 17 KONSERWACJA Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, osusz go, aby utrzymywać go w jak najlepszym stanie. 1 Osusz dokładnie klimatyzator, uruchamiając na 3 do 4 godzin tryb wiatraka, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Jeśli w środku pozostanie wilgoć, wewnętrzne element mogą ulec uszkodzeniu. 2 Przed ponownym użyciem klimatyzatora znów osusz wewnętrzne element, uruchamiając na 3 do 4 godzin tryb wiatraka. Pomaga to pozbyć się zapachów powstałych w wyniku wilgoci. Regularnie czyścić urządzenie, aby utrzymać optymalne osiągi i uniknąć możliwych awarii. * To może nie być dostępne w zależności od modelu. Rodzaj Opis interwał Filtr powietrza Patrz Czyszczenia filtra powietrza. 2 tygodnie Filtr ochronny 3M Micro Protection Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów Jednostka zewnętrzna ZOBACZ Czyszczenie filtra ochronnego 3M Micro Protection Oczyść powierzchnię urządzenia znajdującego się wewnątrz za pomocą miękkiej, suchej szmatki. Wyczyść rurę odpływu. Wyczyść rurę kondensatu. Dokładnie wyczyść wymiennik powietrza. Wymień baterie w pilocie. Używaj pary do czyszczenia cewki wymiennika ciepła i nawiewów panelu (skonsultuj się z technikiem). Czyszczenie wentylatora. Sprawdź, czy wszystkie elementy wentylatora są mocno dokręcone. Sprawdź elementy elektryczne za pomocą strumieni powietrza. Oczyść komponenty elektryczne z dyszami powietrza. 1 miesiąc Regularnie Co 4 miesiące Raz w roku Raz w roku Raz w roku Regularnie Raz w roku Raz w roku Raz w roku Raz w roku Raz w roku! OSTROŻNIE Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, w przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego. Nigdy nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40 C w czasie czyszczenia filtrów. Może spowodować odkształcenia lub odbarwienia. Nigdy nie używać agresywnych substancji do czyszczenia filtrów. Mogą zniszczyć powierzchnie produktu. Nie należy czyścić filtra 3M wodą, ponieważ może ulec zniszczeniu.! Umiejscowienie i kształt filtrów mogą się różnić w zależności od modelu. Należy regularnie czyścic wężownicę wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej, ponieważ zalegający na niej brud może spowodować pogorszenie wydajności i zwiększenie zużycia energii.

18 18 KONSERWACJA Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie lub częściej w razie konieczności. 1 Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający. 2 Otwórz pokrywę przednią. 2 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij filtr powietrza (patrz Czyszczenie filtra powietrza). 3 Wyjmij Filtr ochronny 3M Micro Protection. 3 Chwyć gałkę na filtrze powietrza, unieś lekko i wyjmij z jednostki. 4 Usuń zabrudzenia za pomocą odkurzacza. Nie należy czyścić filtra 3M wodą, ponieważ może ulec zniszczeniu. Sugerujemy wymianę filtra ochronnego 3M Micro Protection co 6 miesięcy. Umiejscowienie filtrów może się różnić w zależności od modelu. Jeśli potrzebujesz więcej filtrów, skontaktuj się z obsługą klienta firmy LG. (Zapoznaj się z treścią karty gwarancyjnej) 4 Wyczyść filtr odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. - W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, wymyj filtr w letniej wodzie z dodatkiem środka myjącego. 5 Wysusz filtr w cieniu.

19 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 19 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Funkcja samo-diagnostyki To urządzenie ma wbudowaną funkcję samo-diagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu, wskaźnik jednostki wewnętrznej będzie migał w odstępach 2 sekundowych. W takim przypadku należy się skontaktować z lokalnym serwisem. Przed wezwaniem serwisu Proszę sprawdzić poniższe przez skontaktowaniem się z serwisem. Jeżeli problem pozostaje nadal, skontaktuj się z serwisem. Problem Możliwe przyczyny Środki zaradcze Czuć zapach spalenizny i słychać dziwny dźwięk z urządzenia. Woda wycieka z jednostki wewnętrznej nawet przy niskiej wilgotności powietrza. Kabel zasilający jest uszkodzony lub nagrzewa się nadmiernie. Wyłącznik lub przerywacz obwodu (zabezpieczenie, uziemienie) lub bezpiecznik nie są obsługiwane właściwie. Klimatyzator nie jest włączony do prądu. - Spalony bezpiecznik lub brak zasilania. Wyłącz klimatyzator, odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z serwisem. Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony do gniazdka. Wymień bezpiecznik lub sprawdź, czy nie zadziałał przerywacz obwodu. Klimatyzator nie pracuje. Wystąpiła awaria zasilania. Napięcie jest za wysokie lub za niskie. Klimatyzator został automatycznie wyłączony o ustawionym czasie. Wyłącz klimatyzator w przypadku awarii zasilania. Po przywróceniu zasilania, odczekaj 3 minuty, a następnie włącz klimatyzator. Sprawdź, czy nie zadziałał przerywacz obwodu. Ponownie wciśnij przycisk zasilania.

20 20 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Środki zaradcze

21

Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3d Upfitters Temp Sensor

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3d Upfitters Temp Sensor

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa 3d Upfitters Temp Sensor

NOTYFIKACJA